Обавјештења о донијетим рјешењима

10.11.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18)
Agencija za zaštitu životne sredine
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI1371/5 od 28.10.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja
na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta na „Đurđevića Tari“ sa prilaznim saobraćajnicama.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku
izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom
dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu
objekata, da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje
o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana objavljivanja u
štampanom mediju i/ili na sajtu Agencije, a preko ovog organa.
Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:
jelena.lekovic@epa.org.me

19.10.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-362/8 od 17.10.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

15.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta Opštini Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, donijeto Rješenje br. UPI-05-322/22-283/7 od 15.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata,  da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

 

19.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je  SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., donijeto Rješenje br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji projekta primjeni sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

25.11.2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja-Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje broj: 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat bazne stanice mobilne telefonije„Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora-Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa

10.11.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18)
Agencija za zaštitu životne sredine
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI1371/5 od 28.10.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja
na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta na „Đurđevića Tari“ sa prilaznim saobraćajnicama.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku
izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom
dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu
objekata, da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje
o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana objavljivanja u
štampanom mediju i/ili na sajtu Agencije, a preko ovog organa.
Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:
jelena.lekovic@epa.org.me

19.10.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-362/8 od 17.10.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

15.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta Opštini Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, donijeto Rješenje br. UPI-05-322/22-283/7 od 15.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata,  da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

 

19.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je  SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., donijeto Rješenje br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji projekta primjeni sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

25.11.2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja-Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje broj: 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat bazne stanice mobilne telefonije„Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora-Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa

10.11.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18)
Agencija za zaštitu životne sredine
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI1371/5 od 28.10.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja
na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta na „Đurđevića Tari“ sa prilaznim saobraćajnicama.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku
izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom
dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu
objekata, da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje
o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana objavljivanja u
štampanom mediju i/ili na sajtu Agencije, a preko ovog organa.
Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:
jelena.lekovic@epa.org.me

19.10.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-362/8 od 17.10.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

15.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta Opštini Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, donijeto Rješenje br. UPI-05-322/22-283/7 od 15.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata,  da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

 

19.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je  SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., donijeto Rješenje br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji projekta primjeni sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

25.11.2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja-Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje broj: 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat bazne stanice mobilne telefonije„Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora-Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa

10.11.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18)
Agencija za zaštitu životne sredine
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI1371/5 od 28.10.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja
na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta na „Đurđevića Tari“ sa prilaznim saobraćajnicama.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku
izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom
dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu
objekata, da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje
o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana objavljivanja u
štampanom mediju i/ili na sajtu Agencije, a preko ovog organa.
Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:
jelena.lekovic@epa.org.me

19.10.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-362/8 od 17.10.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

15.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta Opštini Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, donijeto Rješenje br. UPI-05-322/22-283/7 od 15.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata,  da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

 

19.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je  SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., donijeto Rješenje br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji projekta primjeni sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

25.11.2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja-Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje broj: 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat bazne stanice mobilne telefonije„Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora-Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa

10.11.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18)
Agencija za zaštitu životne sredine
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI1371/5 od 28.10.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja
na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta na „Đurđevića Tari“ sa prilaznim saobraćajnicama.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku
izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom
dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu
objekata, da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje
o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana objavljivanja u
štampanom mediju i/ili na sajtu Agencije, a preko ovog organa.
Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:
jelena.lekovic@epa.org.me

19.10.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-362/8 od 17.10.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

15.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta Opštini Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, donijeto Rješenje br. UPI-05-322/22-283/7 od 15.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata,  da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

 

19.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je  SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., donijeto Rješenje br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji projekta primjeni sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

25.11.2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja-Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje broj: 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat bazne stanice mobilne telefonije„Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora-Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa

09.12.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „DELJEVINA“ d.o.o. Pljevlja, naselje Odžak bb, Pljevlja,  donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-407/8 od 08.12.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  „Izgradnja poslovnog objekta – postrojenje za preradu drveta, lameliranje drveta i proizvodnju peleta“,  na katastarskoj  parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „DELJEVINA“ d.o.o. Pljevlja, naselje Odžak bb, Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „DELJEVINA“ d.o.o. Pljevlja, naselje Odžak bb, Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail: opstinapv@t-com.me

 

10.11.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18)
Agencija za zaštitu životne sredine
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI1371/5 od 28.10.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja
na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta na „Đurđevića Tari“ sa prilaznim saobraćajnicama.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na
životnu sredinu za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku
izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom
dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu
objekata, da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje
o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana objavljivanja u
štampanom mediju i/ili na sajtu Agencije, a preko ovog organa.
Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:
jelena.lekovic@epa.org.me

19.10.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, donijeto Rješenje broj: UPI-05-322/22-362/8 od 17.10.2022.godine,  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izvodjenja i funkcionisanja projekta,  kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, može, shodno odredbama člana 15 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, je dužan, shodno odredbama člana 17 Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Pljevlja – Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

15.08.2022.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta Opštini Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, donijeto Rješenje br. UPI-05-322/22-283/7 od 15.08.2022.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata,  da pri realizaciji projekta realizuje sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

 

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

 

19.08.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja- Služba za zaštitu životne sredine

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je  SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., donijeto Rješenje br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za predmetni projekat utvrđeno je da je Nosilac projekta, dužan da u toku izvođenja, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji projekta primjeni sve mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje svakog štetnog uticaja na životnu sredinu utvrđene ovim Rješenjem.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja  u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja u štampanom mediju i/ili na sajtu Opštine Pljevlja, a preko ovog organa.

25.11.2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja-Služba za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Crnogorskom Telekomu a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, donijeto Rješenje broj: 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat bazne stanice mobilne telefonije„Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku izgradnje, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, je dužan, shodno odredbama člana 17 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za uređenje prostora-Službi za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa