Evropsko web istraživanje o drogama

Informacija o početku istraživanja Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti o drogma i Instituta za javno zdravlje!

Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti uzela je učešće u istraživanju European Web Survey od Drugs 2021: Patterns of Use (Evropsko veb istraživanje o drogama 2021: obrsaci upotrebe). u organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti o drogma.

Naša učešće ogleda se kroz pružanje logističke podrške prilikom promovisanja ovog istraživanja a kroz distribuciju propagadnog materijala, promociju linka za crnogorsku verziju istraživanja putem društvenih mreža, web stranica, ličnih neformalnih veza i kontakata.

Opšti cilj projekta je da se razvije instrument, komplementan sa standardnim metodama monitoringa, koji će obezbijediti dubinske informacije o upotrebi droga i praksama nabavke droga kod osoba koje koriste droge.

Ovo istraživanje je namjenjeno osobama koje su koristile bar jednu od sledećih supstanci u prethodnih 12 mjeseci: Kanabis (biljni kanabis i kanabis smola), kokain i krek kokain, Ekstazi, Amfetamini, Metamfetamini, bilo koju od NPS(nove psihoaktive supstance), heroin, buprenofrin van terapijskog programa.

Podaci dobijeni ovim istraživanjem koristiće se za:

  • Pružanje detaljnije i jasnije slike donosiocima odluka i istraživačima u vezi obrazaca upotrebe droga u populaciji korisnika
  • Za izradu nacionalnog izvještaja istraživanja za Crnu Goru i internacionalnog izvještaja istraživanja za sve zemlje učesnice
  • Za bolje razumijevanje obrazaca i praćenje trendova i promjena obrazaca upotrebe droga u Crnoj Gori i u zemljama EU i Zapadnog Balkana
  • Za formulisanje preporuka i izradu politike u vezi sa specifičnim grupama korisnika supstanci
  • Za potpunije izvještavanje o epidemiološkim indikatorima evropskim i drugim međunarodnih institucija i tijela
  • Za evaluaciju strateških dokumenata na području upotrebe  drogaZa  poboljšanja procjene veličine tržišta droga u Evropi i na nacionalnom  nivou

Istraživanje će biti lansirano online u svim državama ( njih 30 učestvuje u ovom istraživanju) 18.03.2021.godine.

Upitnik se ispunjava isklučivo online na Lime Survey platformi.

Informisani pristanak je sastavni dio upitnika u kom je opisan tok i cilj istraživanja, dobrovoljnost  učešća u istraživanju i mogućnost prekida učešća u istraživanju u bilo koje vrijeme bez ikakvih neugodnosti. Takođe je objašnjeno da je anonimnost i tajnost podataka zagarantovana, kao i da će u publikacijama istraživanja biti korišćeni isključivo zbirni podaci, nikad individualni. Popunjavanje upitnika podrazumijeva pristanak na učešće u istraživanju.

Povjerljivost podataka osigurava se anonimnošću samih upitnika i procedurom istraživanja i skladištenja podataka. Cijeli upitnik se sastoji od pitanja na koja se klikom označava jedan ili više odgovora. Nigdje se ne traže lični podaci ispitanika, niti podaci koji bi ispitanika mogli identifikovati. U ispunjavanju upitnika koristi se online platforma Lime Survey na kojoj prostor za sve nacionalne upitnike obezbjeđuje koordinator istraživanja – Evropski centar za nadzor droga i zavisnosti o drogama, uz strogo poštovanje Evropskih zakona o zaštiti podataka (GDPR). Tokom ispunjavanja upitnika na online platformi ne koriste se tokeni, ne registruju se niti skladište IP adrese računara sa kojih se ispunjava upitnik.

Link za ulazak na istraživanje
https://drugusersurvey.limequery.com/789135?lang=cnr