Грађански биро

Грађански биро врши стручне и друге послове писарнице и архиве који се односе на:

1) послове пријема, евидентирања и отпремања аката, чувања предмета, аката и другог материјала и архивирања и чувања архивираних предмета, као и друге послове из канцеларијског пословања (послови писарнице, архиве, послови пријема и доставе поште) утврђених законским и подзаконским прописима;

2) послове канцеларијског пословања у електронском облику, односно у информационом систему за електронско управљање документима, у складу са Законом и подзаконским актима;

3) обезбеђује јединствено мјесто за контакт и координацију гдје физичка лица, правна лица или друге странке могу добити обавештења, савјете и другу помоћ, као и прописане обрасце у вези са остварењем свог права или правног интереса из надлежности тог органа. Уколико је за остварење неког права или интереса ових лица неопходно спровођење више управних поступака могу добити обавештење, савјет и другу помоћ могу добити на једном мјесту, као и прописане обрасце у вези остварења права или правног интереса и извршити предају поднеска на том мјесту;

4) обезбеђују штампани примјерак водича за слободни приступ информацијама свих органа и служби Општине, који физичка лица, правна лица или друге странке могу подићи на једном мјесту;

5) сарадњу са државним органима и Заједницом општина у остварењу утврђених надлежности из ове области;

6) пружање угоститељских услуга за органе управе;

7) заштиту, текуће и инвестиционо одржавање простора у којима су смјештени органи управе;

8) поступак закључења брака, вођење матичног регистра вјенчаних и друге евиденције из области личног стања грађана у складу са Законом:

9) овјеру преписа, потписа и рукописа;

10) припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;

11) припрему извјештаја о стању у својој области, као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника Општине и органе управе из свог дјелокруга;

12) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

13) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

14) друге послове из свог дјелокруга у складу са Законом, одлукама Скупштине и Предсједника Општине.