Конкурс – Секретар/ка за културу социјална и друга питања

Датум огласа 30/10/2023

Послодавац                       ОПШТИНА ПЉЕВЉА

Адреса                                КРАЉА ПЕТРА I 48

Општина                            ПЉЕВЉА

Назив радног места       Секретар/каза културу социјална и друга питања

Радно искуство                   Са радним искуством

Мјесто рада                      Пљевља

Радно искуство                                36

Дужина запослења       На одређено време

Рок трајање                      60 месеци и 0 дана

Радно мјесто                    Упражњено

Радно време                    Пуно

Недељни број радних сати       40

Распоред радног времена        Остало

Смештај                                              Није обезбијеђен

Тип пријаве                                       Конкурс

Рок пријаве                                       20

Напомена

Секретаријат за општу управу општине Пљевља – Јединица за управљање људским ресурсима расписује Конкурс за следеће радно место: 1. Секретар/ка Секретаријата за културу, социјална и друга питања општине Пљевља – 1 (јед/ан/на) изврши/лац/тељка на одређено време од 5 (пет) година. Услови: VII/1 ниво квалификације образовања – факултет друштвеног смјера, 3 (три) године радног искуства на пословима руковођења или 8 (осам) година радног искуства на истим или сличним пословима у односу на послове радног мјеста за које је објављен конкурс и положен стручни. испит за рад у државним органима (Изузетно радни однос у органу локалне самоуправе може засновати и лице без положеног стручног испита, под условом да исти положи у року од једне године од дана заснивања радног односа). Поред посебних услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и опште услове предвиђене чланом 34. Закона о државним службеницима и намјештеницима (да је црногорски држављанин, да има навршених 18 година живота, да је здравствено способан за обављање послова радног мјеста (Увјерење о здравственој способности изабрани кандидат доставља старјешине државног органа у року од 8 (осам) дана од достављања одлуке о избору), да има прописан ниво квалификације образовања и да није осуђен за кривично дјело које га чини недостојним за рад у државном органу). Пријаву са комплетном документацијом о испуњавању посебних и општих услова доставити у затвореној коферти у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања конкурса са назнаком радног места на које се пријављује и адреса и телефонским бројем на адресу: Секретаријат за општу управу општине Пљевља – Јединица за управљање људским ресурсима, ул. Краља Петра И бр. 48, 84210 Пљевља. НАПОМЕНА: Неблаговремена и непотпуна документа неће се разматрати. Лице овлашћено за давање информација поводом овог Конкурса Деспотовић Сретен – Руководилац Јединице за управљање људским ресурсима, телефон: 069/309-341.

Назив занимања             ВСС друштвеног смјера

Број пријаве                     201412300574

Број извршилаца            1

Вјештине

Занимања                          ВСС друштвеног смјера

КОНТАКТ ПОДАЦИ ПОСЛОДАВЦА

Телефон             069/309-341

Факс      300-188

e-пошта              opstinapv@t-com.me

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ И ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ:

Црногорско држављанство

Пунољетство

Здравствена способност

Прописани ниво квалификације образовања

Има положен стручни испит за рад у државним органима ( изузетно, радни однос у државном органу може засновати и лице без положеног стручног испита, под условом да исти положи у року од једне године од дана заснивања радног односа)

Неосуђиваност за кривично ђело које кандидата чини недостојним за рад у државном органу

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОПШТИХ УСЛОВА:

Увјерење о држављанству Црне Горе

Извод из матичне књиге рођених или фотокопија личне карте (кандидати који посједују биометријску личну карту, нијесу у обавези да доставе увјерење о држављанству, већ овјерену копију биометријске личне карте)

Увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста

Диплома или увјерење о завршеном нивоу и врсти образовања (у којој је назначена просјечна оцјена у току школовања)

Увјерење о положеном стручном испиту за рад у државним органима

Увјерење о неосуђиваности за кривично ђело, које лице чини недостојним за рад удржавмом органу, прибавља се по службеној дужности

Уз доказе о испуњености општих услова и уз доказе о испуњености посебних услова наведених у сваком јавном огласу, кандидат подноси пријаву на оглас и ЦВ. Такође има право да приложи доказе о постигнутим изузетним резултатима, стручном усавршавању, научним звањима, објављеним научним и стручним радовима уз назнаку гђе и када су објављени, који се додатно бодују. Избор кандидата врши се након спроведеног поступка провјере способности кандидата. Пријава са доказима у оригиналу или овјереној копији доставља се, у затвореној коверти, на којој се наводи: име и презиме, адреса и контакт телефон, назив органа за чије потребе се оглашава радно мјесто и назив радног мјеста за које се подноси пријава.