Дирекција за изградњу и инвестиције

Дирекција за изградњу и инвестиције обавља послове локалне управе који се односе на:

1) стварање услова за уређење, коришћење, опремање и заштиту грађевинског земљишта;

2) припремање грађевинског земљишта за изградњу и реконструкцију свих врста објеката за комунално опремање истог, сходно средњорочним и годишњим програмима уређивања грађевинског земљишта;

3) усклађује програме уређивања грађевинског земљишта са плановима развоја појединих дјелатности;

4) предузима мјере из области градње ради заштите споменика културе и заштите других објеката који би могли бити евентуално угрожени извођењем радова на припреми грађевинског земљишта;

5) иницира и координира извођење капиталних инвестиција чији је носилац Општина;

6) организује и координира послове на изради пројектно- техничке документације за реализацију капиталних инвестиција од значаја за Општину;

7) врши стални грађевински надзор над објектима високоградње, нискоградње, комуналних објеката и објеката инфраструктуре чији је инвеститор Општина;

8) израђује и чува пројектно-техничку документацију;

9) прибавља потребне сагласности, техничку документацију, одобрење за градњу и одобрење за употребу објеката, одобрења за извођење радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању објеката које финансира Општина, обезбјеђује услове за рад извођача, сарађује са јавним предузећима и установама у поступку техничког пријема и примопредаје изграђених, односно реконструисаних објеката;

10) учествује у припремању програма развоја објеката комуналне инфраструктуре од значаја за Општину;

11) прати реализацију годишњих и средњорочних програма уређења простора, израђује предлог оперативног плана за реализацију годишњег програма уређења грађевинског земљишта;

12) води базу података о свим капиталним инвестицијама;

13) прати динамику рокова доспјелих потраживања и обавеза по инвестицијама;

14) израђује финансијски план плаћања и врши контролу плаћања по уговореним обавезама;

15) у сарадњи са службеником за јавне набавке предлаже поступак јавних набавки за извођење радова чији је инвеститор, односно наручилац Општина, предлаже план јавних набавки из своје надлежности учествује у припремању одлука о спровођењу поступка јавне набавке, прати формирање тендерске документације у поступку јавних набавки у сарадњи са службеником за јавне набавке;

16) у сарадњи са надлежним органом управе иницира покретање поступка експропријације непокретности сагласно програму уређења грађевинског земљишта;

17) учествује у изради предлога одлука за Предсједника општине и Скупштине општине;

18) обезбјеђује слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

19) припрема извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;

20) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

21) обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и другим прописима.