Sekretarijat za društvene djelanosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) Obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u opštini u pozorišnoj, bibliotekačkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno umjetničkog amaterizma, vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen obilježja, izradu programa podizanja spomen obilježja, organizovanje manifestacija;

2) Obezbjeđivanje uslova za razvoj sporta kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj sporta u opštini, podsticanje i promocija vrhunskog sporta, promocija razvoja sporta, posebno kod djece, studenata i lica sa inavaliditetom, obezbjeđenje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja, stvaranje uslova za izgradnju, rekontrukciju, adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata, unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana, unapređenje zdravstvene zaštite sportista, kroz nagrade za ostvarene sportske rezultate, sportskih stipendija, priznanja iz oblasti sporta, sportskih priredbi, vodi registar sportskih subjekata na teritoriji opštine Pljevlja;

3) Obezbjeđivanje uslova za razvoj obrazovanja kroz vođenje baze podataka o broju djece, učenika i studenata u redovnom sistemu obrazovanja, stipendiranje studenata, nagrađivanje talentovanih osnovaca, srednjoškolaca, studenata, podrška vannastavnim aktivnostima, izdavanje uvjerenja za studentske domove, upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe, priprema propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj obrazovanja;

4) Obezbjeđivanje uslova za praćenje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite kroz pripremu propisa, programa i drugih akata u ovoj oblasti;

5) Obezbjeđivanje uslova za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti i vršnjačkog nasilja kroz informisanje javnosti o štetnim uticajima droge, alkohola, kockanja i pušenja, kao i negativnog uticaja intemeta na građane, djecu, mlade, sprovođenje edukativnih aktivnosti, praćenje strategija koje su vezane za problematiku bolesti zavisnosti i vršnjačkog nasilja, priprema propisa, programa i dragih akata vezanih za ovu oblast;

6) Obezbjeđivanje uslova za brigu o starima kroz pripremu propisa, programa i dragih akata vezanih za brigu o starima, naročito kroz program gerontodomaćica;

7) Obezbjeđivanje uslova za razvoj omladinske politike (djeca i mladi) kroz pripremu propisa, programa i dragih akata;

8) Saradnja sa nevladinim organizacijama, vođenje evidencije nevladinih organizacija na lokalnom nivou, pružanje podrške nevladinim organizacijama u sufinansiranju projekata od javnog interesa, pronalaženje mogućnosti finansiranja inicijativa civilnog sektora, priprema programa, propisa i dragih akata;

9) Obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou kroz pripreme propisa, programa i dragih akata iz oblasti rodne ravnopravnosti, vođenje rodne statistike, praćenje stanja iz ove oblasti;

10) Obezbjeđivanje uslova za unapređenje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava osoba sa invaliditetom, Roma i drugih marginal izovanih grupa kroz pripremu propisa, programa i dragih akata iz oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, vođenje statistike, praćenje strategija na državnom nivou i saradnju sa državnim organima:

11) Obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje socijalne i dječje zaštite kroz pripremu programa i propisa koji se odnose na jednokratne socijalne pomoći, naknadu za novorođeno dijete i izradu programa socijalnog stanovanja;

12) Vrši prenesene poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

13) Pružanje administrativne, tehničke i logističke podrške u organizaciji Akademskog centra i Doma vojske do okončanja obaveze opštine Pljevlja po zaključenim ugovorima i sporazumima;

14) Američki ugao: pruža informacije o studiranju u SAD-u, olakšava učenje engleskog jezika kroz razne programe i predavanja, radionice, organizovanje obuka za mlade u raznim oblastima, obogaćivanje biblioteke Američkog ugla;

15) Priprema izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

16) Pripremu izvještaja o stanju u oblasti kao i pripremu informativnih i dragih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i drage organe uprave iz svog djelokruga;

17) Upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

18) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

19) Vrši upravni nadzor nad radom javnih ustanova čiji je osnivač opština a koji su u nadležnosti Sekretarijata (oblast kulture, sporta, socijalne zaštite…);

20) Vrši drage poslove iz svog djelokruga, u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja