Секретаријат за уређење простора

Секретаријат за уређење простора врши послове локалне управе који се односе на:

1) Припрему послова на изради и доношењу урбанистичких пројеката, односно локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са Законом; спровођење поступка стратешке процјене утицаја на животну средину урбанистичког пројекта, односно локалних планских докумената и програма привремених објеката, у складу са законом;

2) Достављање надлежном државном органу документације која представља документациону основу о простору;

3) Учешће у поступку израде планског документа у складу са законом тј. припрему изјашњења (мишљења) на нацрт планског документа достављен на давање мишљења од надлежног државног органа и др.;

4) Припрему нацрта одлука који се односе на уређивање грађевинског земљишта (Плана комуналног опремања, Програма уређења простора, Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте: Одлуке о плаћању градске ренте за уређено грађевинско земљиште, Одлуке о плаћању годишње накнаде за коришћење простора за објекте за које није поднијет захтјев за легализацију и за објекте за које је донијето рјешење о одбијању захтјева за легализацију, Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта; Одлуке о обезбјеђењу алтернативног смјештаја);

5) Издавање урбанистичко-техничких услова (УТУ), осим за сложене инжењерске објекте;

6) Издавање грађевинских и употребних дозвола за изградњу и реконструкцију објеката, у складу са Законом:

7) Издавање одобрења за грађење локалних објеката од општег интереса, у складу са законом;

8) Издавање одобрења за постављање односно грађење помоћних објеката, у складу са Законом;

9) Утврђивање услова и издавање одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;

10) Издавање извода из планских докумената;

11) Спровођење поступка легализације бесправних објеката;

12) Вођење евиденције бесправних објеката на основу података Катастра, односно геопортала, систематизација и утврђивање листе бесправних објеката за које није поднијет захтјев за легализацију, односно који не испуњавају услове за легализацију;

13) Геодетске послове за потребе Секретаријата и других органа локалне управе; припремне послове за пренос права на грађевинском земљишту и идентификацију урбанистичких парцела на терену у поступку преноса права на грађевинском земљишту;

14) Припремање уговора о плаћању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта и накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте;

15) Спровођење политике и успостављење система заштите и унапређења животне средине; израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштиту животне средине; програма мониторинга сегмената животне средине; локалног програма заштите животне средине и имплементацију тих програма; учествује у изради плана за интервентне мјере у ванредним случајевима загађивања животне средине; успостављање и вођење катастра загађивача; заштиту и побољшање квалитета ваздуха; доношење дугорочних и краткорочних планова квалитета ваздуха; припрему аката за проглашење заштићених природних добара; спровођење међународних конвенција из области заштите животне средине; давање сагласности на извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за планове и програме које доноси општина; спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу издају други органи општине; поступак издавања интегрисане дозволе у складу са законом; израду стратешке карте буке и акционог плана; одређивање акустичних зона; поступак дезинфекције, дезинсекције и дератизације јавних површина; припрему извјештаја о стању животне средине и других информација за Скупштину општине, Предсједника општине и органе локалне управе;

16) Израду и спровођење планова, програма и других докумената из области енергетске ефикасности; вођење јединственог информационог система потрошње енергије и енергената у објектима којима располаже општина; израда и спровођење програма и плана побољшања енергетске ефикасности за потребе општине;

17) Слободан приступ информацијама из своје надлежности у чијем је посједу;

18) Обављање пренесених и повјерених послова, у складу са законом;

19) Припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности као и других извјештаја за Скупштину општине, Предсједника општине и органе локалне управе;

20) Књиговодствене послове у поступку набавке канцеларијског материјала и плаћања рачуна на терет буџета Секретаријата;

21) Канцеларијске послове (пријем и разврставање интерне поште, односно поднесака упућених Секретаријату);

22) Дактилографске послове односно послове оператера на рачунару;

23) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

24) Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Законом, одлукама Скупштине општине и Предсједника општине.