MAPA GRADA

Mapa Pljevalja – gradskog područja u granicama urbanističke razrade, koja je izrađena u skladu sa obavezama prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i na osnovu Uredbe o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije, sa detaljnim popisom svih ulica u gradskom području, brojevima i nazivima svih ulica.

Zabranjeno je umnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati sadržaj MAPE GRADA bez prethodnog odobrenja Opštine Pljevlja.