OGLAS – Inspektor/ka III – za vode u Sekretarijatu za inspekcijske poslove opštine Pljevlja

Sekretarijat za opštu upravu opštine Pljevlja – Jedinica za upravljanje ljudskim resursima raspisuje Oglas za sljedeće radno mjesto:

 1. Inspektor/ka III – za vode u Sekretarijatu za inspekcijske poslove opštine Pljevlja – 1 (jed/an/na) izvrši/lac/teljka na  neodređeno vrijeme i postavljenje na period od 5 (pet) godina.

Uslovi:

VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja, 2 (dvije) godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima i poznavanje rada na računaru (Izuzetno radni odnos u organu lokalne samouprave može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa).

Pored posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i opšte uslove predviđene članom 34. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (da je crnogorski državljanin, da ima navršenih 18 godina života, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja starješini državnog organa u roku od 8 (osam) dana od dostavljanja odluke o izboru), da ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu).

 Prijavu  sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju posebnih i opštih uslova dostaviti u zatvorenoj koferti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa  sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje i adresom i telefonskim brojem  na  adresu:

 Sekretarijat za opštu upravu opštine Pljevlja – Jedinica za upravljanje ljudskim resursima, ul. Kralja Petra I  br. 48,   84210 Pljevlja.

NAPOMENA: Neblagovremena i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

Lice ovlašćeno za davanje informacija povodom ovog Oglasa je Despotović Sreten – Glavno ovlašćeno službeno lice u Jedinici za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 069/309-341.