Služba za opšte i upravne poslove i poslove: matičarstva, pisarnice i arhive

Služba za opšte i upravne poslove i poslove: matičarstva, pisarnice i arhive  vrši sljedeće poslove:

– praćenje i unapređenje sistema lokalne samouprave i u okviru istog neposrednih oblika lokalne samouprave, izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave i organizaciju i rad lokalne samouprave, daje mišljenje u postupku priprema propisa koje donosi Skupština i akata koje donosi Predsjednik opštine i Glavni administrator a koji se odnose na usklađenost opštinskih propisa sa zakonskim i podzakonskim aktima;  poslove opšte uprave kao što su poslovi ovjere prepisa, potpisa i rukopisa,  priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa u okviru djelokruga rada Sekretarijata, vođenje matičnog registara vjenčanih, vođenje drugih i pomoćnih evidencija radi lakšeg i ažurnijeg vođenja matičnog registra vjenčanih, izdavanje uvjerenja i izvoda iz istih, zaključenje braka i druge poslove građanskih stanja u vezi sa brakom, vrši  kompjutersku obradu matičnog registera vjenčanih, po jedinstvenom programu kao dio matičnog registra vjenčanih za Crnu Goru, poslove pripreme informativnih i drugih stručnih materijala za opštinu, Predsjednika opštine i Glavnog administratora, prati rad lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacije između građana i opštine i razvoja lokalne demokratije, sprovodi uputstvo o postupanju organa lokalne samouprave sa građanima, poslove prijema, evidentiranja i otpremanja akata, čuvanja predmeta, akata i drugog materijala i arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta, kao i druge poslove iz kancelarijskog poslovanja (poslovi pisarnice, arhive, poslovi prijema i dostave pošte) utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima; poslove kancelarijskog poslovanja u elektronskom obliku, odnosno u informacionom sistemu za elektronsko upravljanje dokumentima, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima; obezbeđuje jedinstveno mjesto za kontakt i koordinaciju gdje fizička lica, pravna lica ili druge stranke mogu dobiti obavještenja, savjete i drugu pomoć, kao i propisane obrasce u vezi sa ostvarivanjem svog prava ili pravnog interesa iz nadležnosti tog organa a ukoliko je za ostvarivanje nekog prava ili nekog interesa ovih lica neophodno sprovođenje više upravnih postupaka isto tako obavještenje, savjet i drugu pomoć mogu dobiti na jednom mjestu, kao i propisane obrasce u vezi ostvarivanja prava i pravnog interesa i izvršiti predaju podneska na tom mjestu; obezbeđuje štampani primjerak vodiča za slobodan pristup informacijama svih organa i službi Opštine, koji fizička lica, pravna lica ili druge stranke mogu podići na jednom mjestu; vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i poslove iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti.