Služba za socijalnu zaštitu

  • Obezbjeđivanje uslova za brigu o starima kroz pripremu propisa, programa i dragih akata vezanih za brigu o starima, naročito kroz program gerontodomaćica;
  •  Obezbjeđivanje uslova za unapređenje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava osoba sa invaliditetom, Roma i drugih marginal izovanih grupa kroz pripremu propisa, programa i dragih akata iz oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, vođenje statistike, praćenje strategija na državnom nivou i saradnju sa državnim organima:
  • Obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje socijalne i dječje zaštite kroz pripremu programa i propisa koji se odnose na jednokratne socijalne pomoći, naknadu za novorođeno dijete i izradu programa socijalnog stanovanja;
  • Vrši prenesene poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite;

DOKUMENTA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU