Služba za zajedničke poslove i zaštitu lica i imovine

Služba za zajedničke poslove i zaštitu lica i imovine vrši sledeće poslove:

-vrši poslove higijensko – tehničke zaštite objekata, tekuće investiciono održavanje i  fizičku zaštitu objekata, lica i imovine, pružanje ugostiteljske usluge za organe lokalne samouprave, lokalne uprave i službe, vrši kopiranje i umnožavanje materijala za potrebe organa i službi opštine; vrši i druge poslove za potrebe lokalne samouprave, lokalne uprave i službi.