Lokalna uprava

Organi lokalne uprave:

1) izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte;

2) vrše pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi Skupština i Predsjednik opštine;

3) vrše upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata;

4) obezbjeđuju vršenje poslova od javnog interesa za lokalno stanovništvo;

5) rješavaju u prvostepenom upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka;

6) odlučuju po pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;

7) vode evidencije propisane zakonom i opštim aktima Skupštine i Predsjednika opštine;

8) vrše i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom opštine, odlukama i drugim aktima opštine.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, organi lokalne uprave vrše i poslove državne uprave koji su im preneseni Zakonom ili povjereni propisom Vlade.

U vršenju poslova iz svog djelokruga, organi lokalne uprave donose opšte i pojedinačne akte.

Sredstva za finansiranje rada organa lokalne uprave obezbjeđuju se iz Budžeta Opštine.

Sredstva za rad organa lokalne uprave utvrđuju se zavisno od značaja, obima, vrste i složenosti poslova koje organ vrši.

Sredstva za vršenje prenesenih i povjerenih poslova obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore.

Organi lokalne uprave, stručne i posebne službe (u daljem tekstu: organi lokalne uprave), vrše poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukama Skupštine.

Za vršenje poslova lokalne uprave obrazuju se organi lokalne uprave (Sekretarijati, Uprave i Direkcije).

Za vršenje stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova iz nadležnosti organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, glavnog administratora, menadžera, unutrašnje revizije i drugih poslova za potrebe opštine mogu se obrazovati stručne službe.

Za vršenje specifičnih poslova lokalne uprave obrazuju se posebne službe (Služba komunalne policije, Služba zaštite i spašavanja, Služba za unutrašnju reviziju i druge službe u skladu sa Zakonom).

Za vršenje poslova iz nadležnosti lokalne uprave obrazuju se:

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za opštu upravu;

2. Sekretarijat za finansije;

3. Sekretarijat za uređenje prostora;

4. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode;

5. Sekretarijat za društvene djelatnosti;

6. Sekretarijat za privredu;

7. Sekretarijat za inspekcijske poslove;

Uprave:

1. Uprava lokalnih javnih prihoda;

Direkcije:

1. Direkcija za imovinu;

2. Direkcija za izgradnju i investicije;

Stručne službe:

1. Kabinet predsjednika opštine;

2. Služba glavnog administratora;

3. Služba menadžera;

Posebne službe:

1. Komunalna policija;

2. Služba zaštite i spašavanja i

3. Služba za unutrašnju reviziju.