Lokalna uprava

    1) извршавају законе, друге прописе и опште акте; 2) врше припрему и процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) које доноси Скупштина и Предсједник општине; 3) врше управни надзор над извршавањем прописа и других општих аката; 4) обезбјеђују вршење послова од јавног интереса за локално становништво; 5) рјешавају у првостепеном управном поступку о правима, обавезама и правним интересима физичких лица, правних лица и других странака; 6) одлучују по правним љековима корисника услуга од општег интереса; 7) воде евиденције прописане законом и општим актима Скупштине и Предсједника општине; 8) врше и друге послове утврђене Законом, Статутом општине, одлукама и другим актима општине. Поред послова из става 1 овог члана, органи локалне управе врше и послове државне управе који су им пренесени Законом или повјерени прописом Владе. У вршењу послова из свог дјелокруга, органи локалне управе доносе опште и појединачне акте. Средства за финансирање рада органа локалне управе обезбјеђују се из Буџета Општине. Средства за рад органа локалне управе утврђују се зависно од значаја, обима, врсте и сложености послова које орган врши.