Комунална полиција

Комунална полиција врши послове којима се обезбјеђује:

1) комунални надзор и одржава комунални ред у областима: снабдијевања водом; пречишћавања отпадних вода; одвођења отпадних и атмосферских вода; снабдијевања топлотом; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; изградње, одржавања и коришћења депонија; уређивања и одржавања пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина: одржавања улица, саобраћајница и других јавних површина и јавне расвјете; изградње, одржавања и коришћења локалних путева, саобраћајних ознака и сигнализације, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза, паркирања на јавним паркиралиштима; изградње, одржавања и коришћења мостова, јавних објеката и регулације и одржавања ријечних корита; постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера; становања у стамбеним зградама; држања кућних љубимаца; заштите од буке у животној средини; употребе симбола општине; контроле радног времена: одржавања кафилерија и у другим областима у којима општина врши сопствене послове или пренесене, односно повјерене послове из надлежности државне управе у складу са законом;

2) учествовање у заштити и спашавању у складу са Законом којим се уређује систем заштите и спашавања;

3) пружање помоћи у извршењима одлука надлежних органа локалне управе и јавних служби у складу са законом;

4) давање мишљења у поступку издавања сагласности на употребу акустичних и електроакустичних уређаја;

5) припрема информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, Предсједника општине и органе локалне управе;

6) припрема извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;

7) припрему извјештаја о стању у областима у којима врши надзор;

8) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

9) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

10) вршење других послова у складу са законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.