Komunalna policija

Komunalna policija vrši poslove kojima se obezbjeđuje:

1) komunalni nadzor i održava komunalni red u oblastima: snabdijevanja vodom; prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; snabdijevanja toplotom; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina: održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima; izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine; kontrole radnog vremena: održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave u skladu sa zakonom;

2) učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;

3) pružanje pomoći u izvršenjima odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;

4) davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti na upotrebu akustičnih i elektroakustičnih uređaja;

5) priprema informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe lokalne uprave;

6) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

7) pripremu izvještaja o stanju u oblastima u kojima vrši nadzor;

8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

9) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

10) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.