Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:
1) pripremanje, planiranje i koordinaciju, izradu i izvršenje budžeta opštine;
2) izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica u granicama utvrđenim odlukom o budžetu;
3) nadzor nad izvršenjem budžeta i u slučaju smanjenja planiranih prihoda ili povećanja planiranih rashoda preduzimanje aktivnosti oko izmjene budžeta;
4) izradu završnog računa Opštine i drugih finansijskih izvještaja;
5) pripremanje, analizu i predlaganje najpovoljnijih uslova kod zaduženja Opštine;
6) pripremanje, analizu i predlaganje najpovoljnijih uslova kod ulaganja slobodnih novčanih sredstava Opštine;
7) vođenje glavne knjige trezora;
8) budžetsko računovodstvo i izvještavanje:
9) upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na konsolidovanom računu trezora;
10) upravljanje namjenskim sredstvima;
11) vođenje evidencije i upravljanje dugom;
12) obračun i isplata zarade zaposlenim;
13) informisanje nadležnih organa o izvršenju budžeta, ostvarenim primicima, izdacima, neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opštine;
14) informisanje Ministarstva finansija o ostvarenim primicima, izdacima, neizmirenim obavezama, budžetskom zaduženju, novčanim tokovima i konsolidovanoj javnoj potrošnji Opštine;
15) pripremanje propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja; dostavljanje podataka ministarstvu o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju;
16) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svoje nadležnosti;
17) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
18) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;
19) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine i Predsjednika opštine, pripremanje, planiranje, izradu budžeta Opštine.