Секретаријат за финансије

Секретаријат за финансије врши послове локалне управе који се односе на:
1) припремање, планирање и координацију, израду и извршење буџета општине;
2) извршавање плаћања по захтјеву потрошачких јединица у границама утврђеним одлуком о буџету;
3) надзор над извршењем буџета и у случају смањења планираних прихода или повећања планираних расхода предузимање активности око измјене буџета;
4) израду завршног рачуна Општине и других финансијских извјештаја;
5) припремање, анализу и предлагање најповољнијих услова код задужења Општине;
6) припремање, анализу и предлагање најповољнијих услова код улагања слободних новчаних средстава Општине;
7) вођење главне књиге трезора;
8) буџетско рачуноводство и извјештавање:
9) управљање расположивим новчаним средствима на консолидованом рачуну трезора;
10) управљање намјенским средствима;
11) вођење евиденције и управљање дугом;
12) обрачун и исплата зараде запосленим;
13) информисање надлежних органа о извршењу буџета, оствареним примицима, издацима, неизмиреним обавезама и буџетском задужењу општине;
14) информисање Министарства финансија о оствареним примицима, издацима, неизмиреним обавезама, буџетском задужењу, новчаним токовима и консолидованој јавној потрошњи Општине;
15) припремање прописа из надлежности Секретаријата и праћење њиховог спровођења; достављање података министарству о приходима, издацима и буџетском задужењу;
16) управни поступак за слободан приступ информацијама из своје надлежности;
17) припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;
18) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;
19) друге послове из свог дјелокруга, у складу са Законом и одлукама Скупштине и Предсједника општине, припремање, планирање, израду буџета Општине.