Direkcija za izgradnju i investicije

Direkcija za izgradnju i investicije obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) stvaranje uslova za uređenje, korišćenje, opremanje i zaštitu građevinskog zemljišta;

2) pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata za komunalno opremanje istog, shodno srednjoročnim i godišnjim programima uređivanja građevinskog zemljišta;

3) usklađuje programe uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti;

4) preduzima mjere iz oblasti gradnje radi zaštite spomenika kulture i zaštite drugih objekata koji bi mogli biti eventualno ugroženi izvođenjem radova na pripremi građevinskog zemljišta;

5) inicira i koordinira izvođenje kapitalnih investicija čiji je nosilac Opština;

6) organizuje i koordinira poslove na izradi projektno- tehničke dokumentacije za realizaciju kapitalnih investicija od značaja za Opštinu;

7) vrši stalni građevinski nadzor nad objektima visokogradnje, niskogradnje, komunalnih objekata i objekata infrastrukture čiji je investitor Opština;

8) izrađuje i čuva projektno-tehničku dokumentaciju;

9) pribavlja potrebne saglasnosti, tehničku dokumentaciju, odobrenje za gradnju i odobrenje za upotrebu objekata, odobrenja za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju objekata koje finansira Opština, obezbjeđuje uslove za rad izvođača, sarađuje sa javnim preduzećima i ustanovama u postupku tehničkog prijema i primopredaje izgrađenih, odnosno rekonstruisanih objekata;

10) učestvuje u pripremanju programa razvoja objekata komunalne infrastrukture od značaja za Opštinu;

11) prati realizaciju godišnjih i srednjoročnih programa uređenja prostora, izrađuje predlog operativnog plana za realizaciju godišnjeg programa uređenja građevinskog zemljišta;

12) vodi bazu podataka o svim kapitalnim investicijama;

13) prati dinamiku rokova dospjelih potraživanja i obaveza po investicijama;

14) izrađuje finansijski plan plaćanja i vrši kontrolu plaćanja po ugovorenim obavezama;

15) u saradnji sa službenikom za javne nabavke predlaže postupak javnih nabavki za izvođenje radova čiji je investitor, odnosno naručilac Opština, predlaže plan javnih nabavki iz svoje nadležnosti učestvuje u pripremanju odluka o sprovođenju postupka javne nabavke, prati formiranje tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki u saradnji sa službenikom za javne nabavke;

16) u saradnji sa nadležnim organom uprave inicira pokretanje postupka eksproprijacije nepokretnosti saglasno programu uređenja građevinskog zemljišta;

17) učestvuje u izradi predloga odluka za Predsjednika opštine i Skupštine opštine;

18) obezbjeđuje slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

19) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

20) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

21) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i drugim propisima.