Kabinet predsjednika

Kabinet predsjednika opštine vrši stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije Predsjednika opštine, a naročito:

1) stručne, administrativno-tehničke, organizacione i protokolarne poslove za potrebe Predsjednika opštine, Potpredsjednika opštine i radna tijela koje formira Predsjednik opštine;

2) pripremu propisa i drugih akata koje donosi Predsjednik opštine;

3) praćenje realizacije odluka Predsjednika opštine i njegovih radnih tijela;

4) izradu stručno-informativnog materijala iz nadležnosti Predsjednika opštine;

5) obezbjeđivanje javnosti i transparentnosti rada Predsjednika opštine i organa lokalne uprave;

6) obezbjeđivanje saradnje sa medijima, nevladinim organizacijama i građanima;

7) postupa po predstavkama i pritužbama građana i priprema odgovore po istima;

8) postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;

9) pripremu godišnjeg izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave;

10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

11) organizovanje planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine;

12) organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u opštini;

13) planiranje i učestvovanje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u opštini;

14) izrada plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;

15) edukacija kadra za rad sa savremenim tehnologijama i softverskim alatima;

16) nabavka i instaliranje informatičke opreme;

17) održavanja, nadogradnje i instalacije kompjuterskih sistema, omogućavanje dnevne podrške za hardver i softver i vrši tehničku podršku za mrežu;

18) primjenu novih informacionih tehnologija i softverskih alata iz domena jedinstvenog informacionog sistema u opštini;

19) vođenje evidencije o informatičkoj opremi u organima i službama lokalne uprave;

20) vođenje i ažuriranje web sajta Opštine;

21) izrađuje program rada Predsjednika opštine; priprema Poslovnik o radu Službe predsjednika opštine; obrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donosi Predsjednik; prati realizaciju zaključaka Predsjednika i Kolegijuma predsjednika; priprema sastanke Predsjednika i Potpredsjednika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;

22) prati stanje uređenja prostora i učestvuje u pripremi jednogodišnjeg programa uređenja prostora; daje mišljenje na predloge nadležnih organa o pokretanju postupka izrade odnosno donošenja lokalnih planskih dokumenata; informiše Predsjednika opštine i potpredsjednike o usaglašenosti planskih dokumenata; daje inicijative, mišljenja ili na drugi način učestvuje u poslovima vezanim za uređenje prostora i izgradnju objekata;

23) prati pripremu plana javnih nabavki po uputstvu Predsjednika opštine; daje mišljenje na predlog odluke o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke; razmatra predmet nabavke; razmatra i daje mišljenje o predlogu obrazovanja komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda; razmatra predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude i o istoj daje mišljenje; razmatra i daje mišljenje o predloženom ugovoru o javnoj nabavci sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija; vodi evidenciju dostavljenih izvještaja o sprovedenim javnim nabavkama od strane službenika za javne nabavke;

24) pripremanje izvještaja o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu opštine, Predsjednika opštine i organe uprave iz svoje nadležnosti;

25) druge poslove koji su mu određeni u nadležnost;

26) prati i sprovodi zakone iz antikorupcijske oblasti, prati sprovođenje lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, vrši procjenu rizika od pojave korupcije u organima lokalne uprave, daje obavezujuća uputstva u postupanju radi preventivnog djelovanja u ovoj oblasti;

27) vrši stručne i druge poslove koji se odnose na izradu razvojnih programa Opštine i predlaganje projekata u skladu sa utvrđenim razvojnim programima i staranje o njihovoj realizaciji; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima lokalne uprave i javnim službama, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima, radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;

28) prati i sprovodi zakone i druge propise; priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu, Predsjednika opštine, državne organe i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;

29) priprema materijale Predsjednika opštine koji se objavljuju na web sajtu opštine Pljevlja;

30) obavlja poslove Glavnog gradskog arhitekte i to: davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima; provjeravanje usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom iz člana 45. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda objekata iz člana 154. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta; davanje saglasnosti na urbanistički projekat; izrađuje projektni zadatak za urbanistički projekat;

31) obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o svom radu, radu organa lokalne uprave i javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;

32) obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, Zajednicom opština i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; vrši poslove ostvarivanja međunarodne saradnje;

33) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

34) i druge poslove za potrebe Predsjednika opštine u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i aktima Predsjednika opštine.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Kabineta predsjednika opštine Pljevlja 2020. godina

Vodič za pristup informacijama u posjedu KAbineta predsjednika opštine Pljevlja 2021. godina