Кабинет предсједника

Кабинет предсједника општине врши стручне и друге послове који се односе на вршење извршне функције Предсједника општине, а нарочито:

1) стручне, административно-техничке, организационе и протоколарне послове за потребе Предсједника општине, Потпредсједника општине и радна тијела које формира Предсједник општине;

2) припрему прописа и других аката које доноси Предсједник општине;

3) праћење реализације одлука Предсједника општине и његових радних тијела;

4) израду стручно-информативног материјала из надлежности Предсједника општине;

5) обезбјеђивање јавности и транспарентности рада Предсједника општине и органа локалне управе;

6) обезбјеђивање сарадње са медијима, невладиним организацијама и грађанима;

7) поступа по представкама и притужбама грађана и припрема одговоре по истима;

8) поступа по представкама које државни органи упућују Предсједнику општине ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;

9) припрему годишњег извјештаја о раду Предсједника општине и раду органа локалне управе;

10) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

11) организовање планирање и реализацију информационог система Општине;

12) организовање функционисања службе информатике за органе локалне управе, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, у циљу успостављања јединственог информационог система у општини;

13) планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини;

14) израда плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и старање о усавршавању постојећих, у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система;

15) едукација кадра за рад са савременим технологијама и софтверским алатима;

16) набавка и инсталирање информатичке опреме;

17) одржавања, надоградње и инсталације компјутерских система, омогућавање дневне подршке за хардвер и софтвер и врши техничку подршку за мрежу;

18) примјену нових информационих технологија и софтверских алата из домена јединственог информационог система у општини;

19) вођење евиденције о информатичкој опреми у органима и службама локалне управе;

20) вођење и ажурирање wеб сајта Општине;

21) израђује програм рада Предсједника општине; припрема Пословник о раду Службе предсједника општине; обрађује одлуке, закључке и друга акта која доноси Предсједник; прати реализацију закључака Предсједника и Колегијума предсједника; припрема састанке Предсједника и Потпредсједника и стара се о реализацији закључака са тих састанака;

22) прати стање уређења простора и учествује у припреми једногодишњег програма уређења простора; даје мишљење на предлоге надлежних органа о покретању поступка израде односно доношења локалних планских докумената; информише Предсједника општине и потпредсједнике о усаглашености планских докумената; даје иницијативе, мишљења или на други начин учествује у пословима везаним за уређење простора и изградњу објеката;

23) прати припрему плана јавних набавки по упутству Предсједника општине; даје мишљење на предлог одлуке о покретању и спровођењу поступка јавне набавке; разматра предмет набавке; разматра и даје мишљење о предлогу образовања комисије за отварање и вредновање понуда; разматра предлог одлуке о избору најповољније понуде и о истој даје мишљење; разматра и даје мишљење о предложеном уговору о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија; води евиденцију достављених извјештаја о спроведеним јавним набавкама од стране службеника за јавне набавке;

24) припремање извјештаја о стању у области, као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину општине, Предсједника општине и органе управе из своје надлежности;

25) друге послове који су му одређени у надлежност;

26) прати и спроводи законе из антикорупцијске области, прати спровођење локалног акционог плана за борбу против корупције, врши процјену ризика од појаве корупције у органима локалне управе, даје обавезујућа упутства у поступању ради превентивног дјеловања у овој области;

27) врши стручне и друге послове који се односе на израду развојних програма Општине и предлагање пројеката у складу са утврђеним развојним програмима и старање о њиховој реализацији; остварује сарадњу са надлежним органима локалне управе и јавним службама, органима државне управе, привредним друштвима, предузетницима и другим субјектима, ради обезбјеђивања услова за развојне програме од интереса за Општину; остварује сарадњу са међународним организацијама ради реализације конкретних планова и програма;

28) прати и спроводи законе и друге прописе; припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину, Предсједника општине, државне органе и врши друге послове у складу са законом, Статутом Општине и другим прописима;

29) припрема материјале Предсједника општине који се објављују на wеб сајту општине Пљевља;

30) обавља послове Главног градског архитекте и то: давање сагласности на идејно рјешење зграде, трга и осталих јавних простора у насељима; провјеравање усаглашености идејног рјешења са урбанистичким пројектом из члана 45. Закона о планирању простора и изградњи објеката; прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа објеката из члана 154. Закона о планирању простора и изградњи објеката; давање сагласности у погледу спољног изгледа привременог објекта; давање сагласности на урбанистички пројекат; израђује пројектни задатак за урбанистички пројекат;

31) обезбјеђује материјале и преко бироа за односе са јавношћу организује сарадњу са новинарима у вези са обавјештавањем јавности о свом раду, раду органа локалне управе и јавних предузећа чији је оснивач Општина;

32) обавља послове у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, Заједницом општина и другим општинама и градовима у земљи и иностранству; врши послове остваривања међународне сарадње;

33) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

34) и друге послове за потребе Предсједника општине у складу са Законом, одлукама Скупштине и актима Предсједника општине.

Водич за приступ информацијама у посједу Кабинета предсједника општине Пљевља 2020. година

Водич за приступ информацијама у посједу КАбинета предсједника општине Пљевља 2021. година