Скупштина

Скупштина:

1) доноси Статут

2) доноси прописе и друге опште акте

3) доноси планове и програме развоја Општине

4) доноси локална планска документа

5) доноси програм уређења простора

6) доноси буџет и завршни рачун буџета

7) доноси план капиталних побоЉшања и утврђује инвестициону политику

8) утврђује висину општинских пореза, такса и накнада

9) располаже општинском имовином

10) утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке
о оснивању

11) расписује референдум за територију Општине или за дио територије

12) одлучује о грађанској иницијативи

13) одлучује о расписивању самодоприноса за територију општине

14) оснива јавне службе, органе и организације за обавЉање послова из оквира
надлежности Општине

15) даје сагласност за задуживање јавних служби чији је оснивач

16) одлучује о задуживању и давању гаранција, у складу са законом

17) врши верификацију мандата и одлучује о правима одборника

18) бира и разрјешава предсједника Скупштине, предсједника општине именује и
разрјешава секретара и чланове радних и савјетодавних тијела

19) подноси предлог за оцјену уставности и законитости аката државних органа,
када оцјени да је повријеђено право на локалну самоуправу

20) разматра извјештаје предсједника Општине

21) разматра извјештај о раду и програме рада јавних служби чији је оснивач општина

22) доноси Пословник о свом раду

23) даје аутентично тумачење прописа које доноси

24) образује стална и повремена радна тијела за разматрање питања из своје надлежности

25) уређује и обезбјеђује обавЉање комуналних дјелатности и њихов развој, уређује
услове и начин организовања послова у обавЉању комуналних дјелатности и одлучује
о повјеравању обавЉања комуналних дјелатности

26) доноси оперативни план заштите од хаваријског загађења за воде од локалног
значаја, општи и оперативни план заштите од штетног дејства вода, проглашава ерозивна
подручја и утврђује услове за општу употребу вода

27) утврђује опште услове за уређивање насеЉа на територији Општине, коришћење
јавних и других површина и услове и начин коришћења простора за паркирање

28) прописује услове и начин давања на привремено коришћење градског грађевинског
земЉишта и доноси програм привременог коришћења градског грађевинског земЉишта

29) прописује услове и начин изградње и поставЉања привремених објеката

30) доноси годишњи програм о прибавЉању непокретности за потребе Општине

31) одлучује о установЉавању и додјеЉивању јавних признања и награда и звања
почасног грађанина

32) прописује радно вријеме угоститеЉских, трговинских и занатских објеката

33) образује Службу за послове Скупштине

34) доноси одлуку о оснивању Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

35) доноси одлуку о изради, употреби. чувању и уништавању печата

36) доноси одлуку о употреби симбола

37) утврђује начин и поступак учешћа грађана у вршењу јавних послова

38) утврђује називе насеЉа, улица и тргова

39) доноси одлуку о комуналној полицији,

40) доноси одлуку о броју одборника

41) доноси одлуку о емисији хартија од вриједности

42) именује и разрјешава органе управЉања, надзорне одборе у јавним службама,
односно даје сагласност на именовање и разрешење органа руковођења јавних служби
чији је оснивач Општина

43) даје сагласност на статут јавних служби, на статусне промјене, повећање и
смањење главнице, на план развоја, програм рада, и друге програмске акте јавних
служби

44) даје, по правилу мишЉење о законима и другим прописима, којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу

45) доноси план заштите од пожара

46) доноси етичке кодексе

47) прописује прекршаје за повреде општинских прописа

48) доноси одлуку о накнади за рад одборника

49) доноси одлуку о оснивању Асоцијације општина за територију Републике Црне
Горе

50) одлучује о сарадњи и удруживању са локалним заједницама и асоцијацијама других
земаЉа

51) доноси одлуку о оснивању међуопштинске заједнице

52) покреће иницијативу за измјене и допуне закона и других прописа

53) врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.