Skupština

Skupština:

1) donosi Statut

2) donosi propise i druge opšte akte

3) donosi planove i programe razvoja Opštine

4) donosi lokalna planska dokumenta

5) donosi program uređenja prostora

6) donosi budžet i završni račun budžeta

7) donosi plan kapitalnih pobolјšanja i utvrđuje investicionu politiku

8) utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada

9) raspolaže opštinskom imovinom

10) utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju

11) raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije

12) odlučuje o građanskoj inicijativi

13) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine

14) osniva javne službe, organe i organizacije za obavlјanje poslova iz okvira nadležnosti Opštine

15) daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač

16) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija, u skladu sa zakonom

17) vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika

18) bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika opštine imenuje i razrješava sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela

19) podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocjeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu

20) razmatra izvještaje predsjednika Opštine

21) razmatra izvještaj o radu i programe rada javnih službi čiji je osnivač opština

22) donosi Poslovnik o svom radu

23) daje autentično tumačenje propisa koje donosi

24) obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti

25) uređuje i obezbjeđuje obavlјanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavlјanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavlјanja komunalnih djelatnosti

26) donosi operativni plan zaštite od havarijskog zagađenja za vode od lokalnog značaja, opšti i operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda, proglašava erozivna područja i utvrđuje uslove za opštu upotrebu voda

27) utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselјa na teritoriji Opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje

28) propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemlјišta i donosi program privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemlјišta

29) propisuje uslove i način izgradnje i postavlјanja privremenih objekata

30) donosi godišnji program o pribavlјanju nepokretnosti za potrebe Opštine

31) odlučuje o ustanovlјavanju i dodjelјivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina

32) propisuje radno vrijeme ugostitelјskih, trgovinskih i zanatskih objekata

33) obrazuje Službu za poslove Skupštine

34) donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

35) donosi odluku o izradi, upotrebi. čuvanju i uništavanju pečata

36) donosi odluku o upotrebi simbola

37) utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova

38) utvrđuje nazive naselјa, ulica i trgova

39) donosi odluku o komunalnoj policiji,

40) donosi odluku o broju odbornika

41) donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti

42) imenuje i razrješava organe upravlјanja, nadzorne odbore u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrešenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština

43) daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada, i druge programske akte javnih službi

44) daje, po pravilu mišlјenje o zakonima i drugim propisima, kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu

45) donosi plan zaštite od požara

46) donosi etičke kodekse

47) propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa

48) donosi odluku o naknadi za rad odbornika

49) donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Republike Crne Gore

50) odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalјa

51) donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice

52) pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa

53) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.