Служба заштите и спашавања

Служба заштите и спашавања врши послове заштите и спашавања грађана, имовине, материјалних и културних добара и заштите животне средине угрожених дјеловањем катастрофа, елементарних непогода, техничко-технолошких и других несрећа, у складу са Законом којим се уређује заштита и спашавање кроз:

1) процјену угрожености становништва, материјалних, природних, културних и других добара, припремање плана заштите од пожара на подручју општине и учешће у изради прописа из области против пожарне заштите;

2) спашавање и заштиту људи и имовине од пожара, експлозија, хаварија, поплава и других акцидентних и ванредних ситуација;

3) превентивне мјере заштите од пожара и других акцидентних ситуација, контролу исправности и сервис против пожарних апарата и опреме;

4) обуке и вјежбе за вршење послова заштите и спашавања;

5) услуге допремања воде и сличне услуге привредним друштвима, другим правним лицима и грађанима;

6) припрему извјештаја о стању у области заштите и спашавања са предлогом мјера;

7) припрему извјештаја и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника општине и органе управе;

8) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

9) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

10) друге послове из свог дјелокруга, у складу са Законом, Одлукама Скупштине и Предсједника општине.