Služba zaštite i spašavanja

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove zaštite i spašavanja građana, imovine, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite životne sredine ugroženih djelovanjem katastrofa, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zaštita i spašavanje kroz:

1) procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih, prirodnih, kulturnih i drugih dobara, pripremanje plana zaštite od požara na području opštine i učešće u izradi propisa iz oblasti protiv požarne zaštite;

2) spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija, poplava i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;

3) preventivne mjere zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija, kontrolu ispravnosti i servis protiv požarnih aparata i opreme;

4) obuke i vježbe za vršenje poslova zaštite i spašavanja;

5) usluge dopremanja vode i slične usluge privrednim društvima, drugim pravnim licima i građanima;

6) pripremu izvještaja o stanju u oblasti zaštite i spašavanja sa predlogom mjera;

7) pripremu izvještaja i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe uprave;

8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

9) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

10) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa Zakonom, Odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.