Секретаријат за комунално-стамбене послове

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и воде врши послове локалне управе који се односе на:

1) уређивање односа и обезбјеђење развоја обављања комуналне дјелатности;

2) снабдијевање водом за пиће, одвођење отпадних и атмосферских вода, снабдијевање топлотном енергијом, јавна чистоћа, јавна расвјета, уређивање и одржавање паркова и других јавних површина, одржавање и уређивање гробаља;

3) прати реализацију инвестиционих програма у овој области које финансира Општина;

4) учествује у изради Нацрта плана управљања отпадом;

5) издаје одобрење и услове за прокопавање јавних зелених површина;

6) издаје одобрења за експлоатацију минералних сировина у складу са законом и посебном одлуком локалне управе:

7) регулацију и одржавање ријечних корита и ријечних купалишта и других јавних објеката;

8) води евиденцију назива и граница насеља, улица и тргова и одређује бројеве зграда;

9) води евиденцију комуналних и отпадних вода, корисника и загађивача водопривредних објеката и постројења;

10) припрему Одлука којима се уређују послови развоја, изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења и управљања општинским путевима (локални путеви и улице и насељима), и утврђивање мјера за њихову категоризацију;

11) припрему Одлука којима се одређују некатегорисани путеви, уређује начин њиховог финансирања, одржавања, изградње, реконструкције и коришћења;

12) припрему Одлука којима се уређује јавни превоз путника у градском и приградском линијском и ванлинијском саобраћају;

13) предлаже Пројекат регулације саобраћаја и измјена у режиму саобраћаја;

14) издаје одобрења за привремена паркиралишта и услове за паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање возила или накнаде за паркирање и чување возила;

15) издаје одобрења и услове за привремено резервисање мјеста на паркиралишту или другим јавним површинама правним лицима;

16) издаје саобраћајне сагласности (сагласност на посебан линијски превоз, сагласност на измјену реда вожње и др.);

17) води евиденцију издатих сагласности;

18) прати реализацију радова на одржавању и заштити општинских путева;

19) издаје одобрење за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на саобраћајницама;

20) издаје одобрење за кретање моторних возила у забрањеним зонама;

21) одређује аутобуска и такси стајалишта;

22) издаје одобрења за постављање аутобуских надстрешница на стајалиштима;

23) доноси План линија и расписује и спроводи конкурс за избор превозника за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају;

24) издаје привремено одобрење другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају за групу линија од које је превозник сам одустао, или која му је одузета;

25) утврђује, региструје и овјерава ред вожње по појединим линијама;

26) прати цијене услуга превоза у линијском и ванлинијском превозу путника;

27) обавља преглед ауто-такси возила у погледу испуњавања естетско-експлоатационих услова;

28) прати стање изградње, одржавања, коришћења и заштите општинских путева и комуналних објеката из ове области;

29) учествује у припреми и изради годишњих програма изградње и одржавања саобраћајне – инфраструктуре;

30) врши управни надзор над радом правних лица, чији је оснивач општина, из стамбено-комуналне области чији је оснивач Општина, као и друге послове од јавног интереса у тим областима;

31) даје мишљење и припрема предлог акта о давању сагласности на статут правних лица која обављају комуналне дјелатности чији је оснивач Општина, односно на статут других правних лица којима је повјерено обављање ових послова;

32) прати цијене услуга у овим областима и даје мишљење и припрема предлог акта о давању сагласности на исте у складу са прописима;

33) даје мишљење и предлаже мјере у вези са информативним и другим материјалима правних лица из области комуналних дјелатности, а који се достављају Скупштини и Предсједнику општине:

34) припрема пропис којим се уређује кућни ред у стамбеној згради;

35) рјешава у случају бесправног усељења у заједничке или посебне дјелове стамбене зграде;

36) прати организовање органа у стамбеним зградама и предузима мјере за организовање;

37) води регистар органа стамбених зграда и предлаже именовање привременог управника стамбене зграде;

38) врши надзор над извођењем хитних радова када ове радове обезбијеђује Општина у складу са законом, као и надзор над вођењем регистра власника стамбене зграде и њених посебних дјелова који води јавна служба;

39) припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општих аката Скупштине и за аутентична тумачења прописа Скупштине у овим областима;

40) спроводи управни поступак по захтјеву за издавање водних услова, водне сагласности, водне дозволе, потврде о испуњености услова утврђених водном сагласношћу и водног налога из своје надлежности;

41) у законом предвиђеним случајевима привремено ограничава или обуставља водно право;

42) одређује границе водног добра од локалног значаја и даје предлоге за упис у катастар непокретности;

43) одређује статус, односно престанак статуса јавног водног добра од локалног значаја и предлаже његов упис, односно брисање у катастру непокретности;

44) одређује подручја на којима је општа употреба јавног водног добра од локалног значаја забрањена или услове ограничења, као и начин његовог коришћења на том подручју;

45) одређује обим и врсту истражних радова за изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности;

46) доноси рјешење о заштити изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности;

47) утврђује поплавна подручја за воде од локалног значаја;

48) припрема програм санације од последица штетног дејства вода и исти извршава;

49) води регистар вода и водну књигу;

50) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити водних објеката и објеката за употребу и коришћење вода које финансира јединица локалне самоуправе у складу са законом и другим прописима;

51) обавља послове из своје надлежности у поступку давања концесија на водном добру и води евиденцију уговора о концесијама на водном добру;

52) издаје сагласност привредном друштву или предузетнику, који на територији општине врши скупљање и транспорт отпада, или преко територије општине врши транспорт отпада;

53) припрема предлоге одлука и друге прописе из надлежности Секретаријата;

54) остварује непосредну сарадњу са невладиним организацијама поводом питања из своје надлежности у циљу реализације програма у наведеним областима;

54) врши послове у вези слободног приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата, који су утврђени Законом о слободном приступу информацијама;

55) припремање информација за Скупштину општине и Предсједника општине из своје надлежности;

56) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

57) друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.