Sekretarijat za komunalno-stambene poslove

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) uređivanje odnosa i obezbjeđenje razvoja obavljanja komunalne djelatnosti;

2) snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, snabdijevanje toplotnom energijom, javna čistoća, javna rasvjeta, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih površina, održavanje i uređivanje grobalja;

3) prati realizaciju investicionih programa u ovoj oblasti koje finansira Opština;

4) učestvuje u izradi Nacrta plana upravljanja otpadom;

5) izdaje odobrenje i uslove za prokopavanje javnih zelenih površina;

6) izdaje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina u skladu sa zakonom i posebnom odlukom lokalne uprave:

7) regulaciju i održavanje riječnih korita i riječnih kupališta i drugih javnih objekata;

8) vodi evidenciju naziva i granica naselja, ulica i trgova i određuje brojeve zgrada;

9) vodi evidenciju komunalnih i otpadnih voda, korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i postrojenja;

10) pripremu Odluka kojima se uređuju poslovi razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice i naseljima), i utvrđivanje mjera za njihovu kategorizaciju;

11) pripremu Odluka kojima se određuju nekategorisani putevi, uređuje način njihovog finansiranja, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja;

12) pripremu Odluka kojima se uređuje javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom i vanlinijskom saobraćaju;

13) predlaže Projekat regulacije saobraćaja i izmjena u režimu saobraćaja;

14) izdaje odobrenja za privremena parkirališta i uslove za parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila ili naknade za parkiranje i čuvanje vozila;

15) izdaje odobrenja i uslove za privremeno rezervisanje mjesta na parkiralištu ili drugim javnim površinama pravnim licima;

16) izdaje saobraćajne saglasnosti (saglasnost na poseban linijski prevoz, saglasnost na izmjenu reda vožnje i dr.);

17) vodi evidenciju izdatih saglasnosti;

18) prati realizaciju radova na održavanju i zaštiti opštinskih puteva;

19) izdaje odobrenje za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na saobraćajnicama;

20) izdaje odobrenje za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama;

21) određuje autobuska i taksi stajališta;

22) izdaje odobrenja za postavljanje autobuskih nadstrešnica na stajalištima;

23) donosi Plan linija i raspisuje i sprovodi konkurs za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju;

24) izdaje privremeno odobrenje drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za grupu linija od koje je prevoznik sam odustao, ili koja mu je oduzeta;

25) utvrđuje, registruje i ovjerava red vožnje po pojedinim linijama;

26) prati cijene usluga prevoza u linijskom i vanlinijskom prevozu putnika;

27) obavlja pregled auto-taksi vozila u pogledu ispunjavanja estetsko-eksploatacionih uslova;

28) prati stanje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata iz ove oblasti;

29) učestvuje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne – infrastrukture;

30) vrši upravni nadzor nad radom pravnih lica, čiji je osnivač opština, iz stambeno-komunalne oblasti čiji je osnivač Opština, kao i druge poslove od javnog interesa u tim oblastima;

31) daje mišljenje i priprema predlog akta o davanju saglasnosti na statut pravnih lica koja obavljaju komunalne djelatnosti čiji je osnivač Opština, odnosno na statut drugih pravnih lica kojima je povjereno obavljanje ovih poslova;

32) prati cijene usluga u ovim oblastima i daje mišljenje i priprema predlog akta o davanju saglasnosti na iste u skladu sa propisima;

33) daje mišljenje i predlaže mjere u vezi sa informativnim i drugim materijalima pravnih lica iz oblasti komunalnih djelatnosti, a koji se dostavljaju Skupštini i Predsjedniku opštine:

34) priprema propis kojim se uređuje kućni red u stambenoj zgradi;

35) rješava u slučaju bespravnog useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade;

36) prati organizovanje organa u stambenim zgradama i preduzima mjere za organizovanje;

37) vodi registar organa stambenih zgrada i predlaže imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade;

38) vrši nadzor nad izvođenjem hitnih radova kada ove radove obezbijeđuje Opština u skladu sa zakonom, kao i nadzor nad vođenjem registra vlasnika stambene zgrade i njenih posebnih djelova koji vodi javna služba;

39) priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštih akata Skupštine i za autentična tumačenja propisa Skupštine u ovim oblastima;

40) sprovodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti, vodne dozvole, potvrde o ispunjenosti uslova utvrđenih vodnom saglasnošću i vodnog naloga iz svoje nadležnosti;

41) u zakonom predviđenim slučajevima privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo;

42) određuje granice vodnog dobra od lokalnog značaja i daje predloge za upis u katastar nepokretnosti;

43) određuje status, odnosno prestanak statusa javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaže njegov upis, odnosno brisanje u katastru nepokretnosti;

44) određuje područja na kojima je opšta upotreba javnog vodnog dobra od lokalnog značaja zabranjena ili uslove ograničenja, kao i način njegovog korišćenja na tom području;

45) određuje obim i vrstu istražnih radova za izvorišta površinskih i podzemnih voda iz svoje nadležnosti;

46) donosi rješenje o zaštiti izvorišta površinskih i podzemnih voda iz svoje nadležnosti;

47) utvrđuje poplavna područja za vode od lokalnog značaja;

48) priprema program sanacije od posledica štetnog dejstva voda i isti izvršava;

49) vodi registar voda i vodnu knjigu;

50) stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima;

51) obavlja poslove iz svoje nadležnosti u postupku davanja koncesija na vodnom dobru i vodi evidenciju ugovora o koncesijama na vodnom dobru;

52) izdaje saglasnost privrednom društvu ili preduzetniku, koji na teritoriji opštine vrši skupljanje i transport otpada, ili preko teritorije opštine vrši transport otpada;

53) priprema predloge odluka i druge propise iz nadležnosti Sekretarijata;

54) ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje nadležnosti u cilju realizacije programa u navedenim oblastima;

54) vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;

55) pripremanje informacija za Skupštinu opštine i Predsjednika opštine iz svoje nadležnosti;

56) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

57) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.