Predsjednik

Igor Golubović

Igor Golubović rođen je 7. avgusta 1972. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Pljevljima, dok je visoko obrazovanje stekao na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Usavršavao se  na raznim obukama u organizaciji USAID-a, Američke ambasade, EBRD-a, Savjeta Evrope, raznih EU organizacija i Nansen Akademije iz Norveške.

Znanje iz oblasti upravljanja biznisom i administracijom (MBA) je stekao na University of South Wales i Akademiji Pricewaterhouse Cooper iz Beograda.

Profesionalnu karijeru je počeo 1998. godine u Rudniku uglja u Pljevljima, gdje je radio na raznim pozicijama, od pripravnika do direktora Sektora za strateško upravljanje i poslovnu transformaciju.

U svojoj poslovnoj karijeri obavljao je razne rukovodeće poslove u Elektroprivredi Crne Gore, odnosno Elektrodistribuciji Pljevlja; rukovodio je kancelarijom američke nevladine organizacije CHF Montenegro u Pljevljima, za čije potrebe je radio i u Azerbejdžanu.

U periodu od 2006. godine do 2013. godine obavljao je poslove menadžera Opštine Pljevlja, pomoćnika direktora Direkcije javnih radova Vlade Crne Gore i pomoćnika ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja u Vladi Crne Gore.

U svojoj profesionalnoj karijeri bavio se i konsultantskim radom u oblasti daljinskog grijanja za potrebe engleske kompanije Mott McDonald.

Govori engleski jezik.

Po nacionalnosli je Crnogorac.

Dužnost predsjednika Opštine Pljevlja počeo je da obavlja 17. juna 2019. godine.

Oženjen je, otac dvije kćerke.

Telefon: 052/321-305

Fax: 052/300-188 

e-mail: opstinapv@t-com.me     

Nadležnosti Predsjednika

Predstavlja i zastupa Opštinu, predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine, stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova, utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na predlog glavnog administratora, imenuje i razrješava potpredsjednike opštine, direktore agencija, menadžera, daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starješina organa lokalne uprave, ako zakonom nije drugačije određeno, podnosi i građanima i skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, usmjerava i usklađje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija, vrši nadzor nad radom lokalne uprave, donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenijetih i povjerenih poslova, odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje, donosi akte kojima se obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine, saziva konstitutivnu sjednicu skupštine, vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.