Предсједник

Др Дарио Вранеш, рођен је 18.10.1983. године у Пљевљима.

Основну школу и гимназију завршио је у Пљевљима. Након одслуженог војног рока уписује студије медицине на Медицинском факултету Универзитета у Српском Сарајеву које са успјехом завршава.

Запослен је у Општој болници у Пљевљима као специјализант опште хирургије.

По националности је Србин, вјерник Српске православне цркве.

Ожењен је и отац је троје дјеце.

На функцију предсједника општине Пљевља изабран је 26.04.2023. године.

Телефон: 052/321-305
Факс:
052/300-188
електронска пошта: 
opstinapv@t-com.me

Надлежности Предсједника:

Представља и заступа Општину, предлаже прописе и друге акте које доноси скупштина, као и начин рјешавања појединих питања из надлежности скупштине, стара се и одговоран је за извршавање закона, других прописа и општих аката, стара се и одговоран је за извршавање пренешених и повјерених послова, утврђује организацију и начин рада локалне управе, на предлог главног администратора, именује и разрјешава потпредсједнике општине, директоре агенција, менаџера, даје сагласност на постављање и разрјешење старјешина органа локалне управе, ако законом није другачије одређено, подноси и грађанима и скупштини извјештај о свом раду и остваривању функција локалне самоуправе, усмјерава и усклађје рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач ради ефикаснијег остваривања њихових функција, врши надзор над радом локалне управе, доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренијетих и повјерених послова, одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси скупштина и доноси акте за њихово извршавање, доноси акте којима се обезбјеђује извршење буџета општине, сазива конститутивну сједницу скупштине, врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима општине.