Predsjednik

RAJKO KOVAČEVIĆ

Rajko Kovačević je rođen 20.07.1967. godine u Pljevljima.

Osnovnu i srednju školu (prirodno-matematički smjer u Gimnaziji) završio je u Pljevljima sa diplomom „Luča I“.

Završio studije elektrotehnike, smjer elektronika, spec. industrijska elektronika na VTF Zagreb i VTA Beograd i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektronike.

Od 1994. do 1996. godine radio u FETS (fabrika elektronskih i telekomunikacionih sistema) 1. decembar u Pljevljima na poslovima u sektoru razvoja.

Od 1998. godine radio kao direktor Poštanskog i telekomunikacionog centra u Pljevljima.

Od 1999. do 2001. godine bio profesionalno angažovan u Izvršnom odboru DPS Crne Gore, kao i u periodu od 2010. do 2012. godine.

U periodu od 2001. do 2010. godine u tri mandata bio je poslanik u Skupštini Crne Gore. U tom periodu bio je član više skupštinskih radnih tijela: Odbora za ekonomiju, finansije i budžet; Administrativnog odbora; Odbora za evropske integracije i Odbora za saradnju sa NVO sektorom.

Od 2006. do 2008. godine član Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja.

Od 2012. do 2017. godine šef Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore. U tom periodu bio član Savjeta za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta, član Savjeta za NATO, član Komisije za otvaranje, provjeru i ocjenu ponuda za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore.

Od 2018. do 2021. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“.

Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Oženjen, otac dvoje djece.

Dužnost predsjednika Opštine Pljevlja počeo je da obavlja 23. februara 2022. godine.

Telefon: 052/321-305

Fax: 052/300-188 

e-mail: opstinapv@t-com.me     

Nadležnosti Predsjednika:

Predstavlja i zastupa Opštinu, predlaže propise i druge akte koje donosi skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine, stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, stara se i odgovoran je za izvršavanje prenešenih i povjerenih poslova, utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, na predlog glavnog administratora, imenuje i razrješava potpredsjednike opštine, direktore agencija, menadžera, daje saglasnost na postavljanje i razrješenje starješina organa lokalne uprave, ako zakonom nije drugačije određeno, podnosi i građanima i skupštini izvještaj o svom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, usmjerava i usklađje rad organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija, vrši nadzor nad radom lokalne uprave, donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenijetih i povjerenih poslova, odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje, donosi akte kojima se obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine, saziva konstitutivnu sjednicu skupštine, vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine.