Sekretarijat za uređenje prostora

Sekretarijat za uređenje prostora vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) Pripremu poslova na izradi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa Zakonom; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu urbanističkog projekta, odnosno lokalnih planskih dokumenata i programa privremenih objekata, u skladu sa zakonom;

2) Dostavljanje nadležnom državnom organu dokumentacije koja predstavlja dokumentacionu osnovu o prostoru;

3) Učešće u postupku izrade planskog dokumenta u skladu sa zakonom tj. pripremu izjašnjenja (mišljenja) na nacrt planskog dokumenta dostavljen na davanje mišljenja od nadležnog državnog organa i dr.;

4) Pripremu nacrta odluka koji se odnose na uređivanje građevinskog zemljišta (Plana komunalnog opremanja, Programa uređenja prostora, Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte: Odluke o plaćanju gradske rente za uređeno građevinsko zemljište, Odluke o plaćanju godišnje naknade za korišćenje prostora za objekte za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju i za objekte za koje je donijeto rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju, Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; Odluke o obezbjeđenju alternativnog smještaja);

5) Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU), osim za složene inženjerske objekte;

6) Izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa Zakonom:

7) Izdavanje odobrenja za građenje lokalnih objekata od opšteg interesa, u skladu sa zakonom;

8) Izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata, u skladu sa Zakonom;

9) Utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;

10) Izdavanje izvoda iz planskih dokumenata;

11) Sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata;

12) Vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka Katastra, odnosno geoportala, sistematizacija i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji ne ispunjavaju uslove za legalizaciju;

13) Geodetske poslove za potrebe Sekretarijata i drugih organa lokalne uprave; pripremne poslove za prenos prava na građevinskom zemljištu i identifikaciju urbanističkih parcela na terenu u postupku prenosa prava na građevinskom zemljištu;

14) Pripremanje ugovora o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

15) Sprovođenje politike i uspostavljenje sistema zaštite i unapređenja životne sredine; izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštitu životne sredine; programa monitoringa segmenata životne sredine; lokalnog programa zaštite životne sredine i implementaciju tih programa; učestvuje u izradi plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; donošenje dugoročnih i kratkoročnih planova kvaliteta vazduha; pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara; sprovođenje međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite životne sredine; davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi opština; sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi opštine; postupak izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom; izradu strateške karte buke i akcionog plana; određivanje akustičnih zona; postupak dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina; pripremu izvještaja o stanju životne sredine i drugih informacija za Skupštinu opštine, Predsjednika opštine i organe lokalne uprave;

16) Izradu i sprovođenje planova, programa i drugih dokumenata iz oblasti energetske efikasnosti; vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže opština; izrada i sprovođenje programa i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe opštine;

17) Slobodan pristup informacijama iz svoje nadležnosti u čijem je posjedu;

18) Obavljanje prenesenih i povjerenih poslova, u skladu sa zakonom;

19) Pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti kao i drugih izvještaja za Skupštinu opštine, Predsjednika opštine i organe lokalne uprave;

20) Knjigovodstvene poslove u postupku nabavke kancelarijskog materijala i plaćanja računa na teret budžeta Sekretarijata;

21) Kancelarijske poslove (prijem i razvrstavanje interne pošte, odnosno podnesaka upućenih Sekretarijatu);

22) Daktilografske poslove odnosno poslove operatera na računaru;

23) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

24) Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine opštine i Predsjednika opštine.