Budžet opštine

Završni račun budžeta  opštine Pljevlja za 2018. godine  

Izvršenje budžeta 01.01-30.06.2019.godine 

Portfolio duga na dan 30.06.2019. 

Izvještaj za I kvartal 2019. godine 

Formular za utvrđivanju portfolia dugova na dan 31.03.2019. 

Agrobužet za 2019. godinu 

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.12.2018. 

Budžet opštine Pljevja za 2019. godinu  

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 30.09.2018. 

Završni račun budžeta opštine Pljevlja za 2017. godinu 

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.03.2018. 

Agrobudžet za 2018. godinu 

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.12.2017.  

Budžet opštine Pljevlja za 2018. godinu