Служба унутрашње ревизије

Служба за унутрашњу ревизију врши послове унутрашње ревизије који се односе на:

1) планирање, организовање и обављање унутрашње ревизије у складу са прописима;

2) процјену адекватности и ефикасности система управљања и унутрашњих контрола у односу на идентификовање, процјену и управљање ризицима, усаглашеност пословања са законима и прописима, тачност, поузданост и потпуност финансијских и других пословних информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања и заштиту средстава и информација;

3) обављање ревизија код правних лица чији је оснивач или већински власник Општина ако немају образовану своју јединицу за унутрашњу ревизију;

4) израду извјештаја унутрашње ревизије:

5) давање препорука ради унапређења пословања и праћење њиховог спровођења;

6) давање савјета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре у органима локалне управе;

7) сарадњу са Министарством финансија и Државном ревизорском институцијом међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима, екстерном ревизијом и Ревизорским тијелом;

8) израду стратешких и годишњих планова који су основа за реализацију функције унутрашње ревизије, као и праћење извршења истих;

9) израду плана континуиране едукације унутрашњих ревизора;

10) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

11) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

12) вршење других послова у складу са Законом Одлукама Скупштине и Предсједника општине.