Služba unutrašnje revizije

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

1) planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije u skladu sa propisima;

2) procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema upravljanja i unutrašnjih kontrola u odnosu na identifikovanje, procjenu i upravljanje rizicima, usaglašenost poslovanja sa zakonima i propisima, tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja i zaštitu sredstava i informacija;

3) obavljanje revizija kod pravnih lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik Opština ako nemaju obrazovanu svoju jedinicu za unutrašnju reviziju;

4) izradu izvještaja unutrašnje revizije:

5) davanje preporuka radi unapređenja poslovanja i praćenje njihovog sprovođenja;

6) davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure u organima lokalne uprave;

7) saradnju sa Ministarstvom finansija i Državnom revizorskom institucijom međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, eksternom revizijom i Revizorskim tijelom;

8) izradu strateških i godišnjih planova koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje izvršenja istih;

9) izradu plana kontinuirane edukacije unutrašnjih revizora;

10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

11) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

12) vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom Odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.