Секретаријат за привреду

Секретаријат за привреду врши послове локалне управе који се односе на:

1) развој предузетништва;

2) припремање прописа којим се уређује радно вријеме у дјелатностима од непосредног интереса за грађане,

3) утврђује испуњеност услова пословних просторија у погледу техничке опремљености и одређивања категорија угоститељских објеката из надлежности локалне управе и води регистар тих објеката и унос података у Централни туристички регистар;

4) овјеравања књиге жалби и књиге приговора за објекте у којима се пружају угоститељске и туристичке услуге;

5) издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности, у складу са законом доноси рјешења и евидентира сваку промјену података у одобрењима за обављање угоститељске дјелатности;

6) издаје одобрења за обављање дјелатности (осим изнајмљивања соба у домаћинству) пружања туристичких услуга, у складу са законом;

7) врши пријем пријава о почетку обављања трговине и пријем пријава о промјени података и води евиденцију исте;

8) врши пријем пријава занатства о обављању занатске дјелатности и издавање потврда о поднијетим пријавама са подацима из садржине евиденције коју води и врши достављање надлежним субјектима;

9) врши пријем пријава за обављање авантуристичких услуга и води регистар истих, као и угоститељске услуге смјештаја у приватним кућама, о чему такође води евиденцију;

10) издаје увјерења о чињеницама о којима води евиденцију;

11) врши утврђивање услова за обављање привредних дјелатности (угоститељства, туризма, занатства, промета робе на мало и вршења услуга у промету ауто-такси превоза, јавног превоза, превоза у градском и приградском линијском саобраћају и др.);

12) издаје лиценце за градски и приградски превоз путника и изводе лиценце за свако возило којим се обавља градски и приградски линијски превоз путника и вођење евиденције лиценци и извода лиценци;

13) издаје лиценце за ауто такси превоз и превоз терета и води евиденцију издатих лиценци и извода лиценци;

14) издаје одобрења за превоз за сопствене потребе и води евиденцију издатих одобрења;

15) доноси годишњи програм организовања такси превоза на територији општине Пљевља;

16) врши реализацију програма едукације предузетника;

17) предузима мјере за реализацију специфичних програма развоја малих и средњих предузећа, рад туристичких организација;

18) развој туризма и туристичке понуде града и села и развој приватног сектора у туризму:

19) категоризацију туристичких објеката; туристичко-информативну и пропагандну дјелатност;

20) припремање информација за надлежне органе из своје надлежности;

21) утврђивање услова за одржавање јавних бизнис и туристичких сајмова локалног значаја;

22) остваривање сарадње са привредним субјектима, удружењима, НВО, фондовима, научно-истраживачким и образовним установама, надлежним министарствима и другим државним органима и установама;

23) учествовање у изради планова и програма развоја општине и појединих дјелатности;

24) слободан приступ информацијама из свог дјелокруга и друге послове који се одреде у њену надлежност;

25) праћење стања, предлагање и реализацију мјера за развој и подстицај свих грана пољопривреде (заштита и унапријеђење пољопривредног земљишта, биљна производња и сточарство);

26) праћење реализације агробуџета и доношење рјешења по мјерама агробуџета;

27) припрему прописа из ове области;

28) учествује у изради планова и програма развоја општине и појединих дјелатности;

29) врши процјену штета у пољопривредној производњи;

30) издаје увјерења пољопривредним произвођачима о обављању пољопривредне производње као јединог и главног занимања;

31) води евиденцију о старачким надокнадама;

32) предлаже мјере и прати реализацију агробуџета;

33) информише пољопривредне произвођаче о начину остваривања подстицајних мјера и годишњих планова по врстама производње;

34) прати стање усјева воћних засада, ратарских и повртарских култура;

35) предлаже мјере за заштиту биља, правилно коришћење пољопривредне механизације, врши израду планова за реализацију мјера за подстицај и развој пољопривреде, заштиту и унапређење пољопривредног земљишта, ратарских култура, засада под воћем и поврћем;

36) даје стручне савјете, препоруке и упутства на терену из области пољопривредне производње;

37) организује едукативна стручна предавања и презентације, припрема и штампа брошуре из разних области пољопривредне производње:

38) пружа корисне информације пољопривредним произвођачима преко средстава информисања, остварује сарадњу са субјектима из области пољопривреде (пољопривредним газдинствима, удружењима, привредним субјектима, НВО, међународним организацијама, фондовима, научно-истраживачким и образовним установама, МПРР) и другим државним органима и установама;

39) залаже се за повезивање произвођача, удружења, стручних установа и других организација из области пољопривреде са подручја општине и шире:

40) припрема информације за надлежне органе из своје надлежности, утврђује услове за одржавање пољопривредних јавних сајмова локалног значаја;

41) Припрема извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;

42) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

43) Врши друге послове из свог дјелокруга, у складу са Законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.