Sekretarijat za privredu

Sekretarijat za privredu vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) razvoj preduzetništva;

2) pripremanje propisa kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane,

3) utvrđuje ispunjenost uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti i određivanja kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vodi registar tih objekata i unos podataka u Centralni turistički registar;

4) ovjeravanja knjige žalbi i knjige prigovora za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;

5) izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, u skladu sa zakonom donosi rješenja i evidentira svaku promjenu podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;

6) izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti (osim iznajmljivanja soba u domaćinstvu) pružanja turističkih usluga, u skladu sa zakonom;

7) vrši prijem prijava o početku obavljanja trgovine i prijem prijava o promjeni podataka i vodi evidenciju iste;

8) vrši prijem prijava zanatstva o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrda o podnijetim prijavama sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i vrši dostavljanje nadležnim subjektima;

9) vrši prijem prijava za obavljanje avanturističkih usluga i vodi registar istih, kao i ugostiteljske usluge smještaja u privatnim kućama, o čemu takođe vodi evidenciju;

10) izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;

11) vrši utvrđivanje uslova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstva, turizma, zanatstva, prometa robe na malo i vršenja usluga u prometu auto-taksi prevoza, javnog prevoza, prevoza u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i dr.);

12) izdaje licence za gradski i prigradski prevoz putnika i izvode licence za svako vozilo kojim se obavlja gradski i prigradski linijski prevoz putnika i vođenje evidencije licenci i izvoda licenci;

13) izdaje licence za auto taksi prevoz i prevoz tereta i vodi evidenciju izdatih licenci i izvoda licenci;

14) izdaje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe i vodi evidenciju izdatih odobrenja;

15) donosi godišnji program organizovanja taksi prevoza na teritoriji opštine Pljevlja;

16) vrši realizaciju programa edukacije preduzetnika;

17) preduzima mjere za realizaciju specifičnih programa razvoja malih i srednjih preduzeća, rad turističkih organizacija;

18) razvoj turizma i turističke ponude grada i sela i razvoj privatnog sektora u turizmu:

19) kategorizaciju turističkih objekata; turističko-informativnu i propagandnu djelatnost;

20) pripremanje informacija za nadležne organe iz svoje nadležnosti;

21) utvrđivanje uslova za održavanje javnih biznis i turističkih sajmova lokalnog značaja;

22) ostvarivanje saradnje sa privrednim subjektima, udruženjima, NVO, fondovima, naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama, nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima i ustanovama;

23) učestvovanje u izradi planova i programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti;

24) slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge poslove koji se odrede u njenu nadležnost;

25) praćenje stanja, predlaganje i realizaciju mjera za razvoj i podsticaj svih grana poljoprivrede (zaštita i unaprijeđenje poljoprivrednog zemljišta, biljna proizvodnja i stočarstvo);

26) praćenje realizacije agrobudžeta i donošenje rješenja po mjerama agrobudžeta;

27) pripremu propisa iz ove oblasti;

28) učestvuje u izradi planova i programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti;

29) vrši procjenu šteta u poljoprivrednoj proizvodnji;

30) izdaje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o obavljanju poljoprivredne proizvodnje kao jedinog i glavnog zanimanja;

31) vodi evidenciju o staračkim nadoknadama;

32) predlaže mjere i prati realizaciju agrobudžeta;

33) informiše poljoprivredne proizvođače o načinu ostvarivanja podsticajnih mjera i godišnjih planova po vrstama proizvodnje;

34) prati stanje usjeva voćnih zasada, ratarskih i povrtarskih kultura;

35) predlaže mjere za zaštitu bilja, pravilno korišćenje poljoprivredne mehanizacije, vrši izradu planova za realizaciju mjera za podsticaj i razvoj poljoprivrede, zaštitu i unapređenje poljoprivrednog zemljišta, ratarskih kultura, zasada pod voćem i povrćem;

36) daje stručne savjete, preporuke i uputstva na terenu iz oblasti poljoprivredne proizvodnje;

37) organizuje edukativna stručna predavanja i prezentacije, priprema i štampa brošure iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje:

38) pruža korisne informacije poljoprivrednim proizvođačima preko sredstava informisanja, ostvaruje saradnju sa subjektima iz oblasti poljoprivrede (poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima, privrednim subjektima, NVO, međunarodnim organizacijama, fondovima, naučno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama, MPRR) i drugim državnim organima i ustanovama;

39) zalaže se za povezivanje proizvođača, udruženja, stručnih ustanova i drugih organizacija iz oblasti poljoprivrede sa područja opštine i šire:

40) priprema informacije za nadležne organe iz svoje nadležnosti, utvrđuje uslove za održavanje poljoprivrednih javnih sajmova lokalnog značaja;

41) Priprema izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

42) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

43) Vrši druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.