Секретаријат за општу управу

Секретаријат за општу управу врши послове локалне управе који се односе на:

1) праћење и унапређивање система локалне самоуправе;

2) мјесне канцеларије, мјесне заједнице и мјесне центре, вођење регистра мјесних заједница и мјесних центара и обављање административно-техничких послова за рад мјесних заједница;

3) израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница;

4) израду и спровођење прописа који се односе на употребу симбола Општине;

5) израду и спровођење прописа који се односе на печате органа Општине, локалне управе и служби;

6) заштиту, текуће и инвестиционо одржавање простора у којима су смјештени органи управе;

7) осигурање запослених;

8) вођење одговарајућих евиденција у области службеничких односа и људских ресурса;

9) вођење централне кадровске евиденције (персонална досијеа запослених) и друге евиденције из области рада;

10) спровођење огласа за потребе органа локалне управе, и обавјештавање надлежног инспекцијског органа о евентуалним незаконитостима и неправилностима;

11) предлагање кадровског плана за органе локалне управе;

12) вођење кадровске евиденције локалних службеника и намјештеника и евиденције интерног тржишта рада које обухвата податке о: органу и служби, акту о унутрашњој организацији и систематизацији органа и служби, локалним службеницима и намјештеницима, непопуњеним радним мјестима, приправницима, као и податке на основу којих ће се вршити обрачун зарада запослених, локалним службеницима, односно намјештеницима који су на располагању, као и друге потребне податке и податке од значаја за управљање кадровима;

13) испитивање могућности распоређивања локалних службеника, односно намјештеника на располагању на слободна радна мјеста у органу локалне управе;

14) праћење спровођења мјера у циљу постизања сразмјерне заступљености мањинских народа и других мањинских националних заједница у органима и службама, родно балансиране заступљености и запошљавања лица са инвалидитетом;

15) друге послове из области развоја и управљања људским ресурсима;

16) достављање по службеној дужности података из кадровске евиденције и евиденције интерног тржишта рада Управи за кадрове Црне Горе која води Централну кадровску евиденцију;

17) Јединица за управљање људским ресурсима једном годишње подноси Предсједнику општине извјештај о раду;

18) пружање угоститељских услуга за органе управе;

19) одржавање хигијене службених просторија;

20) поступак закључења брака, вођење матичног регистра вјенчаних и друге евиденције из области личног стања грађана у складу са Законом:

21) овјеру преписа, потписа и рукописа;

22) издавање радних и волонтерских књижица;

23) организационо-техничке послове у вези са спровођењем избора;

24) послове пријема, евидентирања и отпремања аката, чувања предмета, аката и другог материјала и архивирања и чувања архивираних предмета, као и друге послове из канцеларијског пословања (послови писарнице, архиве, послови пријема и доставе поште) утврђених законским и подзаконским прописима;

25) послове канцеларијског пословања у електронском облику, односно у информационом систему за електронско управљање документима, у складу са Законом и подзаконским актима;

26) обезбеђује јединствено мјесто за контакт и координацију гдје физичка лица, правна лица или друге странке могу добити обавештења, савјете и другу помоћ, као и прописане обрасце у вези са остварењем свог права или правног интереса из надлежности тог органа. Уколико је за остварење неког права или интереса ових лица неопходно спровођење више управних поступака могу добити обавештење, савјет и другу помоћ могу добити на једном мјесту, као и прописане обрасце у вези остварења права или правног интереса и извршити предају поднеска на том мјесту;

27) обезбеђују штампани примјерак водича за слободни приступ информацијама свих органа и служби Општине, који физичка лица, правна лица или друге странке могу подићи на једном мјесту;

28) сарадњу са државним органима и Заједницом општина у остварењу утврђених надлежности из ове области;

29) припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;

30) припрему извјештаја о стању у својој области, као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга;

31) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

32) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

33) друге послове из свог дјелокруга у складу са Законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.

Водич за приступ информацијама у посједу Секретаријата за општу управу 2021. године