Sekretarijat za opštu upravu

Sekretarijat za opštu upravu vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) praćenje i unapređivanje sistema lokalne samouprave;

2) mjesne kancelarije, mjesne zajednice i mjesne centre, vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara i obavljanje administrativno-tehničkih poslova za rad mjesnih zajednica;

3) izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica;

4) izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na upotrebu simbola Opštine;

5) izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na pečate organa Opštine, lokalne uprave i službi;

6) zaštitu, tekuće i investiciono održavanje prostora u kojima su smješteni organi uprave;

7) osiguranje zaposlenih;

8) vođenje odgovarajućih evidencija u oblasti službeničkih odnosa i ljudskih resursa;

9) vođenje centralne kadrovske evidencije (personalna dosijea zaposlenih) i druge evidencije iz oblasti rada;

10) sprovođenje oglasa za potrebe organa lokalne uprave, i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima;

11) predlaganje kadrovskog plana za organe lokalne uprave;

12) vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada koje obuhvata podatke o: organu i službi, aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi, lokalnim službenicima i namještenicima, nepopunjenim radnim mjestima, pripravnicima, kao i podatke na osnovu kojih će se vršiti obračun zarada zaposlenih, lokalnim službenicima, odnosno namještenicima koji su na raspolaganju, kao i druge potrebne podatke i podatke od značaja za upravljanje kadrovima;

13) ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organu lokalne uprave;

14) praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom;

15) druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima;

16) dostavljanje po službenoj dužnosti podataka iz kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada Upravi za kadrove Crne Gore koja vodi Centralnu kadrovsku evidenciju;

17) Jedinica za upravljanje ljudskim resursima jednom godišnje podnosi Predsjedniku opštine izvještaj o radu;

18) pružanje ugostiteljskih usluga za organe uprave;

19) održavanje higijene službenih prostorija;

20) postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih i druge evidencije iz oblasti ličnog stanja građana u skladu sa Zakonom:

21) ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;

22) izdavanje radnih i volonterskih knjižica;

23) organizaciono-tehničke poslove u vezi sa sprovođenjem izbora;

24) poslove prijema, evidentiranja i otpremanja akata, čuvanja predmeta, akata i drugog materijala i arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta, kao i druge poslove iz kancelarijskog poslovanja (poslovi pisarnice, arhive, poslovi prijema i dostave pošte) utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima;

25) poslove kancelarijskog poslovanja u elektronskom obliku, odnosno u informacionom sistemu za elektronsko upravljanje dokumentima, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima;

26) obezbeđuje jedinstveno mjesto za kontakt i koordinaciju gdje fizička lica, pravna lica ili druge stranke mogu dobiti obaveštenja, savjete i drugu pomoć, kao i propisane obrasce u vezi sa ostvarenjem svog prava ili pravnog interesa iz nadležnosti tog organa. Ukoliko je za ostvarenje nekog prava ili interesa ovih lica neophodno sprovođenje više upravnih postupaka mogu dobiti obaveštenje, savjet i drugu pomoć mogu dobiti na jednom mjestu, kao i propisane obrasce u vezi ostvarenja prava ili pravnog interesa i izvršiti predaju podneska na tom mjestu;

27) obezbeđuju štampani primjerak vodiča za slobodni pristup informacijama svih organa i službi Opštine, koji fizička lica, pravna lica ili druge stranke mogu podići na jednom mjestu;

28) saradnju sa državnim organima i Zajednicom opština u ostvarenju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti;

29) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

30) pripremu izvještaja o stanju u svojoj oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;

31) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

32) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

33) druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Sekretarijata za opštu upravu 2021. godine