Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti komunalnih djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, vodoprivrede, turizma, postavljanja privremenih objekata i pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine, kao i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave, u skladu sa Zakonom;

2) izdavanje prekršajnih naloga, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti iz svoje nadležnosti, kao i podnošenje krivičnih prijava;

3) priprema informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe lokalne uprave;

4) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

5) objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa Zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

6) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

7) pripremu izvještaja o stanju u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;

8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

9) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

10) druge poslovi iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.