Секретаријат за спорт и младе

У Секретаријату за спорт и младе врше се послови утврђени чланом 13. Одлуке о организацији и начину рада локалне управе општине Пљевља, као и други послови по налогу Предсједника општине и Главног администратора, а односе се на:

– Обезбјеђивање услова за развој спорта кроз припрему прописа, програма и других аката везаних за развој спорта у општини, подстицање и промоција врхунског спорта, промоција развоја спорта , посебно код дјеце , студената и лица са инавалидитетом, обезбјеђење услова за организовање и одржавање школских и студентских спортских такмичења, стварање услова за изградњу, реконтрукцију, адаптацију, опремање и одржавање спортских објеката, унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана, унапређење здравствене заштите спортиста, кроз награде за остварене спортске резултате, спортских стипендија , признања из области спорта, спортских приредби, води регистра спортских субјеката на територији општине Пљевља;

– Обезбјеђивање услова за превенцију наркоманије и болести зависности и вршњачког насиља кроз информисање јавности о штетним утицајима дрога, алкохола, коцкања и пушења, као и могућег негативног утицаја интернета на грађане, дјецу, младе, спровођење едукативних активности, праћење стратегија које су везане за проблематику болести зависности и вршњачког насиља, припрема прописа, програма и других аката везаних за ову област;

– Обезбјеђивање услова за развој омладинске политике (дјеца и млади) кроз припрему прописа, програма и других аката; Припрему извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;

– Такође, Секретаријат врши припрему извјештаја о стању у области као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника општине и друге органе управе из свог дјелокруга; Управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга; Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика; Врши управни надзор над радом јавних установа чији је оснивач општина а који су у надлежности секретаријата (област спорта, организација младих…). Врши друге послове из свог дјелокруга, у складу са Законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.

Организационе јединице у Секретаријату су :

–         Канцеларија за спорт и младе

–         Канцеларија за превенцију болести зависности

ВД Секретарке Секретаријта за спорт и младе је Секулић Милица