Секретаријат за културу, социјална и друга питања

Секретаријат за културу, социјална и друга питања врши послове локалне управе које се односе на:


1) Обезбјеђивање услова за развој културе и заштиту културних добара кроз припрему прописа, програма и других аката везаних за развој културе у општини у позоришној, библиотекачкој, музејској, кинематографској, археолошкој и другим областима развоја културе, умјетничког стваралаштва и културно умјетничког аматеризма, вођење регистра, заштиту и одржавање споменика културе и спомен обиљежја, израду програма подизања спомен обиљежја, организовање манифестација;
2) Обезбјеђивање услова за развој образовања кроз вођење базе података о броју дјеце, ученика и студената у редовном систему образовања, стипендирање студената, награђивање талентованих основаца, средњошколаца, студената, подршка ваннаставним активностима, издавање увјерења за студентске домове, управне и друге послове који се односе на усмјеравање дјеце са посебним потребама у образовне програме, припрема прописа, програма и других аката везаних за развој образовања;
3) Обезбјеђивање услова за праћење и унапређење примарне здравствене заштите кроз припрему прописа, програма и других аката у овој области;
4) Обезбјеђивање услова за бригу о старима кроз припрему прописа, програма и драгих аката везаних за бригу о старима, нарочито кроз програм геронтодомаћица;
5) Сарадња са невладиним организацијама, вођење евиденције невладиних организација на локалном нивоу, пружање подршке невладиним организацијама у суфинансирању пројеката од јавног интереса, проналажење могућности финансирања иницијатива цивилног сектора, припрема програма, прописа и драгих аката;
6) Обезбјеђивање услова за остваривање родне равноправности на локалном нивоу кроз припреме прописа, програма и других аката из области родне равноправности, вођење родне статистике, праћење стања из ове области;
7) Обезбјеђивање услова за унапређење и заштиту људских и мањинских права особа са инвалидитетом, Рома и других маргинализованих група кроз припрему прописа, програма и других аката из области заштите људских и мањинских права, вођење статистике, праћење стратегија на државном нивоу и сарадњу са државним органима:
8) Обезбјеђивање услова за остваривање социјалне и дјечје заштите кроз припрему програма и прописа који се односе на једнократне социјалне помоћи, накнаду за новорођено дијете и израду програма социјалног становања;
9) Врши пренесене послове из области борачко-инвалидске заштите;
10) Пружање административне, техничке и логистичке подршке у организацији рада Дома војске до окончања обавезе општине Пљевља по закљученим уговорима и споразумима;
11) Амерички угао: пружа информације о студирању у САД-у, олакшава учење енглеског језика кроз разне програме и предавања, радионице, организовање обука за младе у разним областима, обогаћивање библиотеке Америчког угла;
12) Припрема извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности;
13) Припрему извјештаја о стању у области као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника општине и друге органе управе из свог дјелокруга;
14) Управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
15) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;
16) Врши управни надзор над радом јавних установа чији је оснивач општина а који су у надлежности Секретаријата (област културе, социјалне заштите…);
17) Врши друге послове из свог дјелокруга, у складу са Законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.

Правилник Секретаријата за културу, социјална и друга питања