Služba Skupštine

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine Pljevlja, radnih tijela Skupštine, odbornika u Skupštini i odredjene poslove za klubove odbornika.

Služba Skupštine obavlja:

– poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine

– administrativno-tehničke poslove za potrebe radnih tijela

– administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije

– poslove protokola za potrebe Skupštine

– pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela

– priprema tekstove usvojenih akata u saradnji sa sekretarima Sekretarijata organa lokalne uprave, i stara se o njihovoj objavi u „Sl. listu RCG – opštinski propisi“

– priprema, sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština,

– vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove za potree Skupštine i predsjednika Skupštine