Služba menadžera

Služba menadžera vrši stručne i druge poslove za Menadžera koji se odnose na:

1) pripremu i realizaciju razvojnih programa i projekata opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatna partnerstva i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj opštine;

2) ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima uprave i javnim službama opštine, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima radi realizacije razvojnih programa od interesa za opštinu;

3) ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;

4) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

5) pripremu izvještaja o statusu pripremljenosti i realizacije projekata na teritoriji opštine, koji se finansiraju iz budžeta opštine, države, evropskih i drugih međunarodnih fondova;

6) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

7) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

8) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

9) vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.