Служба главног администратора

Служба главног администратора врши стручне и друге послове који се односе на:

1) рјешавање у другостепеном управном поступку;

2) вршење надзора над радом органа локалне управе;

3) старање о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа локалне управе;

4) извршавање акта Предсједника општине које доноси у остваривању функција усмјеравања и координирања радом и вршења надзора над радом органа локалне управе;

5) предлагање и предузимање мјера у циљу отклањања уочених проблема и неправилности у раду органа локалне управе;

6) припрему извјештаја о поступању у управним стварима из надлежности општине;

7) припрему извјештаја за Предсједника општине о стању у појединим областима из надлежности органа локалне управе, са мишљењем и предлогом мјера;

8) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

9) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

10) вршење других послова у складу са Законом, Одлукама Скупштине и Предсједника општине.