Služba glavnog administratora

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

1) rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;

2) vršenje nadzora nad radom organa lokalne uprave;

3) staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa lokalne uprave;

4) izvršavanje akta Predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom i vršenja nadzora nad radom organa lokalne uprave;

5) predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;

6) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

7) pripremu izvještaja za Predsjednika opštine o stanju u pojedinim oblastima iz nadležnosti organa lokalne uprave, sa mišljenjem i predlogom mjera;

8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

9) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

10) vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom, Odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.