Direkcija za imovinu

Direkcija za imovinu vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) imovinska prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolaže Opština;

2) vođenje registra državne imovine kojom raspolaže i koju koristi Opština, njeni organi i javne službe;

3) staranje o namjenskom korišćenju državne imovine kojom raspolaže Opština;

4) brine o imovini koja po sili zakona postaje državna imovina i kojom raspolaže Opština;

5) obezbjeđuje uslove za zaštitu imovine;

6) podnosi zahtjeve i prati postupak upisa prava na nepokretnostima u katastru;

7) priprema predloge odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne uprave i pokretanje postupka eksproprijacije kod nadležnog organa državne uprave;

8) pokreće postupak za utvrđivanje prava službenosti postavljanja instalacija (vodovod, kanalizacija i dr.) radi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta po prostorno-planskoj dokumentaciji kod nadležnih organa državne uprave i suda;

9) sprovodi postupak prenosa prava na nepokretnostima koji se vrše javnim nadmetanjem, prikupljanjem ponuda neposrednom pogodbom i priprema predloge odluka za prenose prava na nepokretnostima i ugovor na prenosu prava na nepokretnosti;

10) pokreće odgovarajuće postupke pred nadležnim sudovima, organima državne uprave i organima lokalne uprave radi zaštite imovinskih prava, interesa opštine i učestvuje u tim postupcima kao i u postupcima gdje se opština pojavljuje u svojstvu tužene ili oštećene stranke u postupku i u vršenju ove funkcije ima položaj zakonskog zastupnika opštine;

11) nadzor nad zakonitošću raspolaganja i korišćenja imovinom kod javnih službi, kojima je to pravo prenijeto odlukom osnivača;

12) priprema predloge odluka i drugih propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Skupština opštine i odluke i druge akte koje donosi Predsjednik opštine;

13) priprema Program rada i Izvještaj o radu Direkcije;

14) ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama po pitanjima iz svoje nadležnosti;

15) obezbeđuje slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;

16) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

17) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

18) Vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Direkcije za imovinu Opštine Pljevlja