Дирекција за имовину

Дирекција за имовину врши послове локалне управе који се односе на:

1) имовинска права и овлашћења на државној имовини којом располаже Општина;

2) вођење регистра државне имовине којом располаже и коју користи Општина, њени органи и јавне службе;

3) старање о намјенском коришћењу државне имовине којом располаже Општина;

4) брине о имовини која по сили закона постаје државна имовина и којом располаже Општина;

5) обезбјеђује услове за заштиту имовине;

6) подноси захтјеве и прати поступак уписа права на непокретностима у катастру;

7) припрема предлоге одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од непосредног значаја за остваривање функције локалне управе и покретање поступка експропријације код надлежног органа државне управе;

8) покреће поступак за утврђивање права службености постављања инсталација (водовод, канализација и др.) ради комуналног опремања грађевинског земљишта по просторно-планској документацији код надлежних органа државне управе и суда;

9) спроводи поступак преноса права на непокретностима који се врше јавним надметањем, прикупљањем понуда непосредном погодбом и припрема предлоге одлука за преносе права на непокретностима и уговор на преносу права на непокретности;

10) покреће одговарајуће поступке пред надлежним судовима, органима државне управе и органима локалне управе ради заштите имовинских права, интереса општине и учествује у тим поступцима као и у поступцима гдје се општина појављује у својству тужене или оштећене странке у поступку и у вршењу ове функције има положај законског заступника општине;

11) надзор над законитошћу располагања и коришћења имовином код јавних служби, којима је то право пренијето одлуком оснивача;

12) припрема предлоге одлука и других прописа из своје надлежности које доноси Скупштина општине и одлуке и друге акте које доноси Предсједник општине;

13) припрема Програм рада и Извјештај о раду Дирекције;

14) остварује сарадњу са невладиним организацијама по питањима из своје надлежности;

15) обезбеђује слободан приступ информацијама из свог дјелокруга рада у складу са Законом о слободном приступу информацијама;

16) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

17) припрема извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;

18) Врши и друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.

Водич за приступ информацијама у посједу Дирекције за имовину Општине Пљевља