Служба главног градског архитекте

Служба главног градског архитекте врши стручне и друге послове за остваривање функције главног градског архитекте који се односе на:

1) праћење и примјену прописа из области планирања простора и изградње објеката; изјашњавање на законе и друге прописе из дјелокруга службе;

2) израду и спровођење програма рада службе и других програмских и планских аката из дјелокруга службе;

3) праћење и спровођење државних планских аката у оквиру надлежности службе;

4) израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора;

5) припрему програма рада службе, локалних стратешких и других програмских и планских аката из дјелокруга службе;

6) доношење рјешења о усклађености објекта са смјерницама за усклађивање спољног изгледа објекта из планског документа;

7) пренијете послове давања сагласности на идејно рјешење зграде, трга и осталих јавних простора у насељима, провјере усаглашености идејног рјешења са урбанистичким пројектом у складу са законом, прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката; давање сагласности у погледу изгледа привременог објекта и израђивање пројектног задатка за урбанистички пројекат;

8) достављање идејног рјешења, захтјева инвеститора за давање сагласности и сагласност главном државном архитекти, у складу са законом;

9) припремање и достављање података за вођење и ажурирање wеб сајта;

10) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга и друге управне поступке из своје надлежности;

11) поступање по иницијативама грађана из дјелокруга службе;

12) припрему извјештаја о раду и других информативних и стручних материјала за Скупштину, Предсједника Општине, медије и слично из дјелокруга службе;

13) припрема извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;

14) вођење прописаних евиденција и чување документације службе;

15) припрему информација за медије из свог дјелокруга и доставу истих Служби за односе са јавношћу на обраду и објављивање у медијима, wеб сајту и на друштвеним мрежама;

16) врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

17) друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.