Јавна књига ЕИА

У складу са Правилником о садржају, облику и начину вођења јавне књиге о поступцима и одлукама о процјени утицаја на животну средину („Сл.лист Црне Горе“, бр 14/07) Секретаријат за уређење простора-Служба за заштиту животне средине води евиденцију о поступцима и одлукама о давању сагласности и одбијању захтјева за давање сагласности на елаборате процјене утицаја у виду јавне књиге.

Чланом 2. Правилника утврђено је да Јавну књигу чини главна књига са збирком исправа. Упоредо са вођењем главне књиге формира се електронска база података која је путем интернета доступна јавности.

Главна књига 2024

Главна књига 2023

Главна књига 2022

Главна књига 2020

Главна књига 2019

Главна књига 2018

Главна књига 2017

Главна књига 2016

Главна књига 2015

Главна књига 2014

Главна књига 2013

Главна књига 2012

Главна књига 2011

Главна књига 2010