Javna knjiga EIA

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list Crne Gore“, br 14/07) Sekretarijat za uređenje prostora-Služba za zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborate procjene uticaja u vidu javne knjige.

Članom 2. Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka koja je putem interneta dostupna javnosti.

Glavna knjiga 2022

Glavna knjiga 2020

Glavna knjiga 2019

Glavna knjiga 2018

Glavna knjiga 2017

Glavna knjiga 2016

Glavna knjiga 2015

Glavna knjiga 2014

Glavna knjiga 2013

Glavna knjiga 2012

Glavna knjiga 2011

Glavna knjiga 2010