Уплатни рачуни општине Пљевља

 ПРВА БАНКА ЦГ
1. Прирез порезу на доходак физичких лица535-5078009-96
2. Локални порези 
– Порез на непокретности (за заостале обавезе)535-5078014-81
– Порез на земљиште535-5078001-23
– Порез на грађевинске објекте535-5078002-20
– Порез на промет непокретности535-5078020-63
– Порез на потрошњу (за заостале обавезе)535-5078035-18
– Порез на неизграђено грађевинско земљиште (за заостале обавезе)535-5078040-03
-Порез на фиму или назив (за заостале обавезе)535-5078056-52
3. Порез на игре на срећу и забавне игре (за заостале обавезе) 
– Порез на приређивање игара на срећу535-5076735-38
– Порез на приређивање забавних игара535-5076740-23
4. Локалне административне таксе 
– Административне таксе535-5076777-09
5. Локалне комуналне таксе 
– Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности535-50732405-35
– Комунална такса за држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, осим музике која се репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, тв и си.)535-50732494-59
– Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија535-50732473-25
– Комунална такса за коришћење рекламних паноа, и билборда осим поред магистралних и регионалних путева535-50732517-87
– Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и бицикала на уређеним и обиљеженим мјестима535-50732468-40
– Комунална такса за коришћење слободних површина за кампве, постављање шатора или других објеката привременог карактера535-50732538-24
– Комунална такса за држање и коришћење пословних просторија и пловних направа на води535-50732431-54
– Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских објеката на води535-50732447-06
– Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе535-50732585-77
– Остале комуналне таксе535-5073247-26
6. Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта 
-Накнада за комунално опремање гррађевинског земљишта, за правна лица535-50723933-37
– Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта, за грађане535-50723935-31
7. Накнада за коришћење грађевинског земљишта (за заостале обавезе) 
– Накнада за коришћење грађевинског земљишта, за правна лица535-50723927-55
– Накнада за коришћење грађевинског земљишта, за грађане535-50723953-74
8. Накнада за коришћење општинских и некатегорисаних путева 
– Накнада за закуп путног земљишта535-50762321-12
– Накнада за закуп другог земљишта које припада управљачу пута535-50762322-09
– Накнада за прикључење прилаза путу на општински и некатегорсани пут535-50762323-06
– Накнада за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних, телеграфских и других водова на и поред општинских и некатегорисаних путева535-50762324-03
– Годишња накнада за цјевоводе, водоводе, канализацију, електричне водове (подземне и надземе), телефонске и фелеграфске водове (подземне и надземе) и си. уграђене на општинском и некатегорисаном путу и путном земљишту535-50762325-97
– Накнада за изградњу комерцијалних објеката, којима је омогућен приступ са пута535-50762326-94
– Накндада за коришћење комерцијалних објеката, којима је омогућен приступ са пута535-50762327-91
– Накнада за ванредни превоз у зависности од прекорачења највећих дозвољених димензија и прекомјерног оптерећења535-50762328-88
– Накнада за постављање натписа на путу и поред пута535-50762329-85
9. Приходи који својом дјелатношћу остваре општински органи, организације и службе 
– Приходи општинских органа, организација и служби535-5076121-37
– Остали општински приходи535-5076228-07
10. Самодопринос 
– Средства од самодоприноса535-50723607-45
11. Приходи по основу камата и казни 
– Приходи по основу камата за неблаговремено плаћене локалне приходе535-50762371-56
– Новчане казне за које је покренут прекршајни поступак прије 1. Септембра 2011. године535-50762387-08
12. Боравишна такса 
– Боравишна такса, са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин:535-5073204-58
–   80 % Туристичка организација Пљевља  
–  20 % Национална туристичка организација
510-21776-90 832-3205-88
13.Цлански допринос туристичким организацијама 
– Члански допринос туристичким организацијама, са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин:535-5073207-49
–  60 % Туристичка организација Пљевља  
–  40 % Национална туристичка организација
510-21776-90 832-3208-79
14. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 
– Накнада за заштиту и унапређивање животне средине535-19820-80
15. Остали општински приходи 
– Приход од продаје имовине535-50723936-28
16. Трошкови поступка за слободан приступ информацијама 
– Трошкови поступка за слободан приступ информацијама535-50762334-70
 17. Приходи Агенције за стамбенопословни фонд ДОО 535-5076122-34
 18. Приходи службе заштите 535-5076123-31