Rješenje 1 – 2020

1.  Zahtjev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procjene uticajaAutoperionica na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja, Opština Pljevlja  
 2. Evidencioni broj zahtjeva1
3.  Broj dosijeaUPI-05-322/20-175/1 od  05.08.2020.godine
4.  Podaci o podnosiocu zahtjeva: a.   ime/naziv preduzeća, b.   adresa, c.   podaci o registraciji, d.  šifra djelatnosti, e.   JMBG,        f.   kontakt osoba, g. broj telefona i fax-a i e-mail adresa.a. SZR ’’SJAJ’’ b. ul. Narodne revolucije b.b. Pljevlja c. d. e. f. Nazmija Kadić g. tel: 068/ 378- 538
5.  Podaci o prilozima uz zahtjev nosioca projekta: a.   upitnik – Prilog 1 i 2  Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja, b.   mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija, c.   druga dokumentacija.a.Dostavljeno b.  
6.  Odluka o potrebi procjene uticaja: a.   naziv nadležnog organa, b.   datum i broj.a.Sekretarijat za uređenje prostora-Služba za zaštitu životne sredine b. Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. UPI-05-322/20-175/6 od 17.08.2020.  
7.  Podaci o obavještavanju javnosti o: a.  dostavljanju odluke, b.  mjestu i vremenu dostupnosti informacija o projektu, c.   javnoj raspravi, d.  podacima i dokumentaciji o učešću javnosti.a. Objavljeno obavještenje o Rješenju  kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  u dnevnom  listu „Pobjeda“ i na sajtu opštine  www.pljevlja.me 19.08.2019.godine. Obavješteni, dana 17.08.2020.godine, br. UPI-05-322/20-175/9, organi:   -Sekretarijat  za uređenje prostora -Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode  -Sekretarijat za inspekcijske poslove – Agencija za zaštitu  prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija – MZ Centar -Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja    b. Objavljeno obavještenje o mjestu i vremenu  uvida u dokumentaciju  i dostavljanju primjedbi i mišljenja na sajtu opštine www.pljevlja.me  i u dnevnom  listu „Pobjeda“ 06.08.2020.godine .  -Obavješteni, dana 06.08.2020.godine, br. UPI-05-322/20-175/4 organi: – Sekretarijat za uređenje prostora – Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode – Sekretarijat za inspekcijske poslove – Agencija za zaštitu  prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija – MZ Centar -Javna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja   
8.  Zahtjev(i) za preispitivanje odluke  
9.  Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje 
10.   Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje 
11.   Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja 
Podaci o prilozima uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: elaborat procjene uticaja):upitnik – Prilog 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu,mišljenja drugih nadležnih organa i organizacija,druga dokumentacija. 
13. Podaci o izvršenim konsultacijama i pribavljenim mišljenjima 
14. Izvještaj Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja i ocjenu elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu: Komisija za procjenu uticaja) 
15. Podaci o obavještavanju o odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja 
16. Podaci o pribavljenim mišljenjima na odluku o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja 
17. Konačna odluka o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja 
18. Podaci o obavještavanju o konačnoj odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja 
19. Zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja 
20. Podaci o: a.   elaboratu  procjene uticaja, b.   prilozima uz zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja 
21. Podaci o pravnom licu i ekspertima koji su izradili elaborat o procjeni uticaja 
22. Podaci o obavještavanju o prijemu elaborata procjene uticaja, o načinu, mjestu i vremenu vršenja javnog uvida, dostavljanja primjedbi i održavanja javne rasprave. 
23. Podaci o primjedbama i mišljenjima i dostavljanju elaborata procjene uticaja Komisiji za procjenu uticaja 
24. Podaci o dostavljanju nosiocu projekta primjedbi, predloga i mišljenja na elaborat o procjeni uticaja od strane Komisije za procjenu uticaja 
25. Podaci o prijemu korigovanog teksta elaborata o procjeni uticaja 
26. Izveštaj Komisije za procjenu uticaja sa predlogom odluke 
27. Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja 
28. Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat  o procjeni uticaja         
29. Zahtjev(i) za preispitivanje odluke 
30. Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje 
31. Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje 
32. Podaci o realizaciji mjera iz elaborata koju vrši nadležni organ  a.datum i vrijeme kontrole,         b.učesnici u vršenju kontrole, c.   način vršenja kontrole, d.  zapisnik/izvještaj o nalazu. 
33. Podaci o inspekcijskoj kontroli primjene mjera iz elaborata a.   datum i vrijeme kontrole, b.   imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole, c.   način vršenja inspekcijske kontrole, d.  zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, e.   naložene mjere, f.   izrečene sankcije. 
34. Podaci o odgovornom licu i njegov potpis