Jedinica za upravljanje ljudskim resursima

Jedinica za upravljanje ljudskim resursima vrši poslove koji se odnose na:

– sprovođenje oglasa za potrebe organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima; predlaganje kadrovskog plana za organe lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe;  vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada koja obuhvata podatke o: organu i službi, aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi, lokalnim službenicima i namještenicima, nepopunjenim radnim mjestima, pripravnicima, kao i podatke na osnovu kojih će se vršiti obračun zarada zaposlenih i druge podatke od značaja za upravljanje kadrovima; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi; praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom; druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja ljudskim resursima; Jednom godišnje podnosi Predsjedniku opštine izvještaj o radu; Jedinica za ljudske resurse dužna je da izvrši unos podataka u roku od 15 dana nastanka ili promjene okolnosti o kojima se vodi evidencija; Dostavlja podatke iz kadrovske evidencije, po službenoj dužnosti Upravi za kadrove koja vodi Centralnu kadrovsku evidenciju; donošenje i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, praćenje i ocjenjivanje rezultata stručnog osposobljavanja i usavršavanja; učestvovanje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa i strateških dokumenata u oblasti službeničkih odnosa, kao i iniciranje izmjena i dopuna propisa koji se odnose ili su u vezi sa službeničkim odnosima; druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima, u skladu sa zakonom.