ODLUKA o stipendiranju studenata školske 2020/21. godine

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na osnovu člana 10. Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20 ), Predloga Odluke o stipendiranju studenata školske 2020/21. godine, Komisije za stipendiranje studenata broj 07-609/20-811/2 od 17.02.2021. godine, te člana 18. Zakona o upravnom postupku ( „Sl.list RCG“, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17 ) d o n o s i

ODLUKU

o stipendiranju studenata školske 2020/21. godine

I Sekretarijat  za društvene djelatnosti opštine Pljevlja prihvata Predlog Odluke o stipendiranju studenata školske 2020/21. godine broj 07-609/20-811/2  od 17.02.2021. godine, Komisije za stipendiranje studenata, da se u školskoj 2020/2021. godini  iz Budžeta opštine Pljevlja stipendiraju sledeći studenti:

STUDENTI ZAVRŠNE GODINE PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH OSNOVNIH STUDIJA

 1. Anastasija Odović –Fakultet umjetnosti, prosjek 9,85;
 2. Jelena Ćosović, Fakultet za dizajn i multimediju, prosjek 9,72;
 3. Aleksa Tomanović – Pravni fakultet, prosjek 9,64;
 4. Vladimir Borović, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, prosjek 9,63;
 5. Branko Popadić, Medicinski fakultet, prosjek 9,31;
 6. Jelena Čamdžić, Farmacija, prosjek 9,24;
 7. Marko Miler, Filološki fakultet, prosjek 9,17;

STUDENTI PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH MASTER STUDIJA

 1. Dijana Damjanović, Filološki fakultet,  prosjek 9,94;
 2. Sara Knežević, Hemijski fakultet, prosjek 9,77;
 3. Lejla Kordić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prosjek 9,62;
 4. Aleksandra Gogić, Fakultet političkih nauka, prosjek 9,58;
 5. Silvana Jakupović, Muzička akademija, 9,49:
 6. Zorana Aćimović, Filozofski fakultet,  prosjek 9,44;
 7. Danilo Lončarević, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, prosjek 9,41;
 8. Dragana Gazdić, Prirodno-matematički fakultet,  prosjek 9,31;
 9. Miloš Jelovac, Elektrotehnički fakultet,  prosjek 9,24:
 10. Medina Delić, Ekonomski fakultet, prosjek 9,10

II Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćuju se u 10 mjesečnih rata, počev od oktobra mjeseca školske godine, za koju se stipendija dodjeljuje. Stipendija iznosi 100,00 € mjesečno za sve studijske programe.

III Sredstva iz tačke 1 dispozitiva ove Odluke, uplatiće se sa programa  093 Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti, pozicija 43128 Studentske stipendije u skladu sa zaključenim ugovorima.

IV  Sekretarijat za društvene djelatnosti i primalac stipendije zaključiće ugovor o stipendiranju, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između stipendiste i opštine Pljevlja, u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke.

V  Ova Odluka stupa na snagu danom konačnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20 ) Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisao je Javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu, koji je objavljen 01.01.2021. godine u Pljevaljskim novinama, web sajtu Opštine, oglasnoj tabli Opštine i web portalima. Konkursom je propisano da pravo učešća imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni. Konkursom je takođe propisano da će Opština stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu. Konkursom i članom 5 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20) propisano je da se prijava na Konkurs podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta: Fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima ili fotografiju elektronskog indeksa i Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija. Dokaze o prebivalištu i nezaposlenosti, po službenoj dužnosti pribavlja organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja za potrebe Komisije.

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, kao organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja, po službenoj dužnosti se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova – Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Pljevlja aktom broj 07-609/21-115/1 od 02.02.2021. godine tražeći podatke o prebivalištu za studente koji su se prijavili na Konkurs. Područna jedinica za građanska stanja i lične isprave Pljevlja je aktom broj 07-609/21-115/2 od 05.02.2021. godine dostavila dokaze o prebivalištu 24 studenta i obavijestila Sekretarijat da studentkinja Milica Obrenić ne posjeduje prijavljeno prebivalište, već se ista nalazi u statusu stalnog nastanjenja. Kako bi utvrdio nezaposlenost prijavljenih studenata, Sekretarijat se aktom broj 07-609/21-114/1 od 02.02.2021. godine  obratio Upravi prihoda – Područna jedinica Pljevlja. Ista  je aktom broj 07-609/21-114/2 od 04.02.2021. godine  obavijestila Sekretarijat da je studentkinja Tamara Pavlović prijavljena kao zaposleno lice, dok ostali studenti nisu upisani kao poreski obveznici, niti su prijavljeni kao zaposleno lice u Centralni registar obveznika i osiguranika. Sekretarijat je sva akta proslijedio Komisiji za stipendiranje studenata.

Komisija za stipendiranje studenata, imenovana rješenjem Sekretarijata za društvene djelatnosti br. UPI-07-609/21-129/1 od 01.02.2021. godine, je na sastanku održanom 16.02.2021. godine otvorila pristigle prijave i konstatovala da je na Konkurs ukupno pristiglo 25 prijava. Svi studenti su uz prijavu priložili kompletnu dokumentaciju. Prijavili su se:

STUDENTI ZAVRŠNE GODINE PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH OSNOVNIH STUDIJA

 1. Tamara Pavlović–Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Podgorica, prosjek 9,87;
 2. Aleksa Tomanović – Pravni fakultet Novi Sad, prosjek 9,64;
 3. Anastasija Odović –Fakultet umjetnosti Podgorica, prosjek 9,85;
 4. Marko Miler, Filološki fakultet Podgorica, prosjek 9,17;
 5. Lucija Strunjaš, Filološki fakultet Nikšić, prosjek 9,01;
 6. Milica Obrenić, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, prosjek 9,11;
 7. Vladimir Borović, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Podgorica, prosjek 9,63;
 8. Branko Popadić, Medicinski fakultet, Podgorica, prosjek 9,31;
 9. Jelena Čamdžić, Farmacija Podgorica, prosjek 9,24;
 10. Jelena Ćosović, Fakultet za dizajn i multimediju Podgorica, prosjek 9,72;
 11. Tijana Ječmenica, Farmaceutski fakultet Beograd, prosjek 9,11;
 12. Ismira Aljićević, Filozofski fakultet Sarajevo, prosjek 8,94;

STUDENTI PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH MASTER STUDIJA

 1. Dijana Damjanović, Filološki fakultet Nikšić, prosjek 9,94;
 2. Miloš Jelovac, Elektrotehnički fakultet Podgorica, prosjek 9,24:
 3. Ana Marković, Elektrotehnički fakultet Podgorica, prosjek 9,01;
 4. Dragana Gazdić, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, prosjek 9,31;
 5. Danilo Lončarević, Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor, prosjek 9,41;
 6. Medina Delić, Ekonomski fakultet Podgorica, prosjek 9,10;
 7. Sara Knežević, Hemijski fakultet Beograd, prosjek 9,77;
 8. Lejla Kordić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić, prosjek 9,62;
 9. Aleksandra Gogić, Fakultet političkih nauka Podgorica, prosjek 9,58;
 10. Zorana Aćimović, Filozofski fakultet Novi Sad, prosjek 9,44;
 11. Silvana Jakupović, Muzička akademija Sarajevo, prosjek 9,49;
 12. Nikolina Radović, Filozofski fakultet Nikšić, prosjek 9,23;
 13. Marija Milinković, Elektrotehnički fakultet Podgorica, prosjek 8,59.

Imajući u vidu da je Konkursom i članom 6 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20) propisano da da će Opština stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu, a razmatrajući prijave studenata i dostavljenu dokumentaciju od strane Sekretarijata za društvene djelatnosti ( Područna jedinica za građanska stanja i lične isprave Pljevlja I Uprava prihoda – Područna jedinica Pljevlja ), Komisija je utvrdila rang listu prijavljenih kandidata:

STUDENTI ZAVRŠNE GODINE PRIMIJENJENIH

I AKADEMSKIH OSNOVNIH STUDIJA

Fakultet umjetnosti
Anastasija Odović9,85
Fakultet za dizajn i multimediju
Jelena Ćosović,9,72
Pravni fakultet
Aleksa Tomanović9,64
Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
Vladimir Borović9,63
Medicinski fakultet
Branko Popadić9,31
Farmacija
Jelena Čamdžić9,24
Tijana Ječmenica9,11
Filološki fakultet
Marko Miler9,17
Lucija Strunjaš9,01
NE ISPUNJAVAJU USLOVE
Tamara Pavlovićzaposlena
Milica Obrenićnema prebivalište
Ismira AljićevićProsječna ocjena ispod 9

STUDENTI PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH

MASTER STUDIJA

Filološki fakultet
Dijana Damjanović9,94
Hemijski fakultet
Sara Knežević9,77
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Lejla Kordić9,62
Fakultet političkih nauka
Aleksandra Gogić9,58
Muzička akademija,
Silvana Jakupović9,49
Filozofski fakultet
Zorana Aćimović9,44
Nikolina Radović9,23
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Danilo Lončarević9,41
Prirodno-matematički fakultet
Dragana Gazdić9,31
Elektrotehnički fakultet
Miloš Jelovac9,24
Ana Marković9,01
Ekonomski fakultet
Medina Delić9,10
NE ISPUNJAVA USLOVE
Marija MilinkovićProsječna ocjena ispod 9

Na osnovu rang liste i kriterijuma propisanih Odlukom o stipendiranju studenata, Komisija za stipendiranje studenata predložila je da studentske stipendije za školsku 2020/21. godinu dobiju sljedeći studenti, koji ispunjavaju uslove propisane Konkursom i Odlukom o stipendiranju studenata:

STUDENTI ZAVRŠNE GODINE PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH OSNOVNIH STUDIJA

 1. Anastasija Odović –Fakultet umjetnosti, prosjek 9,85;
 2. Jelena Ćosović, Fakultet za dizajn i multimediju, prosjek 9,72;
 3. Aleksa Tomanović – Pravni fakultet, prosjek 9,64;
 4. Vladimir Borović, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, prosjek 9,63;
 5. Branko Popadić, Medicinski fakultet, prosjek 9,31;
 6. Jelena Čamdžić, Farmacija, prosjek 9,24;
 7. Marko Miler, Filološki fakultet, prosjek 9,17.

STUDENTI PRIMIJENJENIH I AKADEMSKIH MASTER STUDIJA

 1. Dijana Damjanović, Filološki fakultet,  prosjek 9,94;
 2. Sara Knežević, Hemijski fakultet, prosjek 9,77;
 3. Lejla Kordić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prosjek 9,62;
 4. Aleksandra Gogić, Fakultet političkih nauka, prosjek 9,58;
 5. Silvana Jakupović, Muzička akademija, 9,49:
 6. Zorana Aćimović, Filozofski fakultet,  prosjek 9,44;
 7. Danilo Lončarević, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, prosjek 9,41;
 8. Dragana Gazdić, Prirodno-matematički fakultet,  prosjek 9,31;
 9. Miloš Jelovac, Elektrotehnički fakultet,  prosjek 9,24:
 10. Medina Delić, Ekonomski fakultet, prosjek 9,10.

Studenti koji ispunjavaju kriterijume propisane Konkursom i Odlukom o stipendiranju, a koji ne dobijaju stipendiju:

 1. Tijana Ječmenica, Farmaceutski fakultet, prosjek 9,11. Imajući u vidu da su se na Konkurs prijavile dvije studentkinje koje studiranju Farmaciju: Tijana Ječmenica – prosjek 9,11 i Jelena Čamdžić – prosjek 9,24, Komisija je donijela odluku da stipendira studentkinju koja ima višu srednju ocjenu tokom studija, odnosno Jelenu Čamdžić, a na osnovu člana 6 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20), kojim je propisano da će Opština stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.
 • Lucija Strunjaš, Filološki fakultet, prosjek 9,01. Imajući u vidu da su se na Konkurs prijavila dva studenta Filološkog fakulteta: Lucija Strunjaš – prosjek 9,01 i Marko Miler – prosjek 9,17, Komisija je donijela odluku da stipendira studenta koja ima višu srednju ocjenu tokom studija, odnosno Marka Milera, a na osnovu člana 6 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20), kojim je propisano da će Opština stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.
 • Nikolina Radović, Filozofski fakultet, prosjek 9,23. Imajući u vidu da su se na Konkurs prijavile dvije studentkinje Filozofskog fakulteta: Nikolina Radović – prosjek 9,23 i Zorana Aćimović – prosjek 9,44, Komisija je donijela odluku da stipendira studentkinju koja ima višu srednju ocjenu tokom studija, odnosno Zoranu Aćimović, a na osnovu člana 6 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20), kojim je propisano da će Opština stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.
 • Ana Marković, Elektrotehnički fakultet, prosjek 9,01. Imajući u vidu da su se na Konkurs prijavila dva studenta Elektrotehničkog fakulteta: Ana Marković – prosjek 9,01 i Miloš Jelovac – prosjek 9,24, Komisija je donijela odluku da stipendira studenta koja ima višu srednju ocjenu tokom studija, odnosno Miloša Jelovca, a na osnovu člana 6 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 43/20), kojim je propisano da će Opština stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.

Studenti koji ne ispunjavaju uslove propisane Konkursom i Odlukom o stipendiranju studenata:

 1. Tamara Pavlović, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, prosjek 9,87. Ne ispunjava uslove propisane Odlukom o stipendiranju i Konkursom u pogledu nezaposlenosti. Uprava prihoda – Područna jedinica Pljevlja je aktom broj 07-609/21-114/2 od 04.02.2021. godine  obavijestila Sekretarijat da je studentkinja Tamara Pavlović prijavljena kao zaposleno lice. Članom  4 Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20 ) propisano je da pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.
 • Milica Obrenić, Prirodno-matematički fakultet,  prosjek 9,11. Ne ispunjava uslove propisane Odlukom o stipendiranju i Konkursom u pogledu prebivališta na teritoriji opštine Pljevlja. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Područna jedinica za građanska stanja i lične isprave Pljevlja je aktom broj 07-609/21-115/2 od 05.02.2021. godine obavijestila Sekretarijat da studentkinja Milica Obrenić ne posjeduje prijavljeno prebivalište, već se ista nalazi u statusu stalnog nastanjenja. Članom  4 Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20 ) propisano je da pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.
 • Ismira Aljićević, Filozofski fakultet, prosjek 8,94. Ne ispunjava uslove propisane Odlukom o stipendiranju i Konkursom u pogledu srednje ocjene položenih ispita tokom svih prethodnih godina studija. Članom  4 Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20 ) propisano je da pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.
 • Marija Milinković, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta, ukupan prosjek 8,59. Studentkinja je završila osnovne studije sa srednjom ocjenom položenih ispita 8,20, dok je specijalističke studije završila sa srednjom ocjenom 9,78.  Članom 89 stav 8 Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni list CG“, br. 44/2014, 52/2014, 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019 i 17/2019 ) propisano je da se srednja ocjena tokom studija određuje kao količnik zbira proizvoda brojčane ocjene i ECTS bodova za svaki predmet i ukupnog broja stečenih ECTS bodova. Računajući srednju ocjenu svih položenih ispita, utvrđeno je da je srednja ocjena tokom svih prethodnih godina studija 8,59. Članom  4 Odluke o stipendiranju studenata ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20 ) propisano je da pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija i studenti primijenjenih i akademskih master studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9 (devet) i da su nezaposleni.

Komisija je u svom Predlogu konstatovala da je ostalo neraspoređeno 13 stipendija za studente završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, te Komisija predlaže da se  raspiše drugi konkurs kako bi se popunio broj stipendija propisanih Odlukom.

Razmatrajući Predlog Odluke Komisije za stipendiranje studenata školske 2020/21. godine broj 07-609/20-811/2  od 17.02.2021. godine, Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja prihvatila je dostavljeni Predlog Odluke i shodno članu 10. Odluke o stipendiranju studenata donijela Odluku kao u dispozitivu.

Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćuju se u 10 mjesečnih rata, počev od oktobra mjeseca školske godine, za koju se stipendija dodjeljuje. Stipendija iznosi 100,00 € mjesečno za sve studijske programe.

Sredstva iz tačke 1 dispozitiva ove Odluke, uplatiće se sa programa  093 Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti, pozicija 43128 Studentske stipendije u skladu sa zaključenim ugovorima.

Sekretarijat za društvene djelatnosti i primalac stipendije zaključiće ugovor o stipendiranju, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između stipendiste i opštine Pljevlja, u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom konačnosti.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI : Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Pljevlja u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi preko ovog organa u dva primjerka, taksirana sa 5,00 € na ime opštinske administrativne takse, shodno Tarifnom broju 2. Odluke o lokalnim administrativnim taksama ( „Službeni list RCG – opštinski propisi“, br. 30/12) koja se uplaćuje se na uplatni račun broj 535-5076777-09.

                                                                                                         

S E K R E T A R K A                                                                                                         Emina Salihović