Rješenje 1 – 2019

1.  Zahtjev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja Izmještanje dionice DV 35kV Gradac-Šula, u okviru projekta remedijacije flotacionog jalovišta Gradac, Pljevlja
 2. Evidencioni broj zahtjeva 1
3.  Broj dosijea 353-UpI-28/2019-1 od  01.08.2019.godine
4.  Podaci o podnosiocu zahtjeva: a.   ime/naziv preduzeća, b.   adresa, c.   podaci o registraciji, d.  šifra djelatnosti, e.   JMBG,        f.   kontakt osoba, g. broj telefona i fax-a i e-mail adresa. a. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ b. IV Proleterska br.19,  Podgorica c. d. e. f. Almina Bučan g. tel: 068/424 671
5.  Podaci o prilozima uz zahtjev nosioca projekta: a.   upitnik – Prilog 1 i 2  Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja, b.   mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija, c.   druga dokumentacija. a.Dostavljeno b.  
6.  Odluka o potrebi procjene uticaja: a.   naziv nadležnog organa, b.   datum i broj. a.Sekretarijat za uređenje prostora-Služba za zaštitu životne sredine b. Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 353-UpI-28/2019-6 od  12.08.2019.godine.
7.  Podaci o obavještavanju javnosti o: a.  dostavljanju odluke, b.  mjestu i vremenu dostupnosti informacija o projektu, c.   javnoj raspravi, d.  podacima i dokumentaciji o učešću javnosti. a. Objavljeno obavještenje o Rješenju  kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  u dnevnom  listu „Pobjeda“ i na sajtu opštine  www.pljevlja.me 15.08.2019.godine. Obavješteni, dana 12.08.2019.godine, br. 353-UpI-28/2019-9, organi:   -Sekretarijat  za uređenje prostora -Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode  -Komunalna policija – Agencija za zaštitu  prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija – MZ Gradac -Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja    b. Objavljeno obavještenje o mjestu i vremenu  uvida u dokumentaciju  i dostavljanju primjedbi i mišljenja na sajtu opštine www.pljevlja.me  i u dnevnom  listu „Pobjeda“ 02.08.2019.godine .  -Obavješteni, dana 01.08.2019.godine, br. 353-UpI-28/2019-    4- organi: – Sekretarijat za uređenje prostora – Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode – Komunalna policija – Agencija za zaštitu  prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija – MZ Gradac -Javna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja   
8.  Zahtjev(i) za preispitivanje odluke   
9.  Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
10.   Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
11.   Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja  
Podaci o prilozima uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: elaborat procjene uticaja):upitnik – Prilog 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu,mišljenja drugih nadležnih organa i organizacija,druga dokumentacija.  
13. Podaci o izvršenim konsultacijama i pribavljenim mišljenjima  
14. Izvještaj Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja i ocjenu elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu: Komisija za procjenu uticaja)  
15. Podaci o obavještavanju o odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
16. Podaci o pribavljenim mišljenjima na odluku o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
17. Konačna odluka o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
18.       Podaci o obavještavanju o konačnoj odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
19. Zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja  
20. Podaci o: a.   elaboratu  procjene uticaja, b.   prilozima uz zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja  
21. Podaci o pravnom licu i ekspertima koji su izradili elaborat o procjeni uticaja  
22. Podaci o obavještavanju o prijemu elaborata procjene uticaja, o načinu, mjestu i vremenu vršenja javnog uvida, dostavljanja primjedbi i održavanja javne rasprave.  
23. Podaci o primjedbama i mišljenjima i dostavljanju elaborata procjene uticaja Komisiji za procjenu uticaja  
24. Podaci o dostavljanju nosiocu projekta primjedbi, predloga i mišljenja na elaborat o procjeni uticaja od strane Komisije za procjenu uticaja  
25. Podaci o prijemu korigovanog teksta elaborata o procjeni uticaja  
26. Izveštaj Komisije za procjenu uticaja sa predlogom odluke  
27. Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja  
28. Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat  o procjeni uticaja          
29. Zahtjev(i) za preispitivanje odluke  
30. Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
31. Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
32.       Podaci o realizaciji mjera iz elaborata koju vrši nadležni organ  a.datum i vrijeme kontrole,         b.učesnici u vršenju kontrole, c.   način vršenja kontrole, d.  zapisnik/izvještaj o nalazu.  
33. Podaci o inspekcijskoj kontroli primjene mjera iz elaborata a.   datum i vrijeme kontrole, b.   imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole, c.   način vršenja inspekcijske kontrole, d.  zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, e.   naložene mjere, f.   izrečene sankcije.  
34. Podaci o odgovornom licu i njegov potpis