Rješenje 2 – 2019

1.  Zahtjev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja Bazna stanica mobilne telefonije „Bogiševac‟, kat. parcela br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja
 2. Evidencioni broj zahtjeva 2
3.  Broj dosijea 353-UpI-43/2019-1 od  12.11.2019.godine
4.  Podaci o podnosiocu zahtjeva: a.   ime/naziv preduzeća, b.   adresa, c.   podaci o registraciji, d.  šifra djelatnosti, e.   JMBG, f.    kontakt osoba,       g.   broj telefona i fax-a i e-mail adresa. a Crnogorski Telekom a.d.  Podgorica b. ul. Moskovska 29, Podgorica c. d. e. f. Anita Đikanović g. 067 667 799
5.  Podaci o prilozima uz zahtjev nosioca projekta: a.   upitnik – Prilog 1 i 2  Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja, b.   mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija, c.   druga dokumentacija. a.Dostavljeno b.  
6.  Odluka o potrebi procjene uticaja: a.   naziv nadležnog organa, b.   datum i broj. a.Sekretarijat za uređenje prostora-Služba za zaštitu životne sredine b. Rješenje da  je potrebna izrada elaborata procjena uticaja na životnu sredinu br. 353-UpI-43/2019-8 od 22.11.2019.godine
7.  Podaci o obavještavanju javnosti o: a.  dostavljanju odluke, b.  mjestu i vremenu dostupnosti informacija o projektu, c.   javnoj raspravi, d.  podacima i dokumentaciji o učešću javnosti. a. Objavljeno obavještenje o Rješenju  kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u dnevnom  listu „Pobjeda“ ina sajtu opštine  www.pljevlja.me 25.11.2019.godine. Obavješteni, dana 22.11.2019.godine, br. 353-UpI-43/2019-11, organi: – Sekretarijat  za uređenje prostora – Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode – Sekretarijat za inspekcijske poslove – DOO Vodovod – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija –  MZ Guke -Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja    b. Objavljeno obavještenje o mjestu i vremenu  uvida u dokumentaciju  i dostavljanju  primjedbi i mišljenja u dnevnom  listu „Pobjeda“ i na sajtu opštine www.pljevlja.me 14.11.2019.godine.  -Obavješteni, dana 13.11.2019.godine, br. 353-UpI-43/2019-4-  organi: – Sekretarijat  za uređenje prostora – Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode – Sekretarijat za inspekcijske poslove – DOO Vodovod – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija –  MZ Guke -Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja 
8.  Zahtjev(i) za preispitivanje odluke   
9.  Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
10.   Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
11.   Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja  
12.Podaci o prilozima uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: elaborat procjene uticaja): upitnik – Prilog 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu,mišljenja drugih nadležnih organa i organizacija,druga dokumentacija.  
13. Podaci o izvršenim konsultacijama i pribavljenim mišljenjima  
14. Izvještaj Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja i ocjenu elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu: Komisija za procjenu uticaja)  
15. Podaci o obavještavanju o odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
16. Podaci o pribavljenim mišljenjima na odluku o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
17. Konačna odluka o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
18.       Podaci o obavještavanju o konačnoj odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja  
19. Zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja Br. 353-UpI- 43/2019-12 od 25.11.2019.godine  
20. Podaci o: a.   elaboratu  procjene uticaja, b.   prilozima uz zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja Bazna stanica  mobilne telefonije „Bogiševac“
21. Podaci o pravnom licu i ekspertima koji su izradili elaborat o procjeni uticaja Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu – Sektor za ekologiju-Podgorica   Elaborat je uradio multidisciplinarni tim u sastavu: 1. mr Aleksandar Duborija, dipl.ing.tehn. 2. Dragan Kalinić, dipl.ing.el. 3. Vesna Draganić. dipl.ing.el. 4. Željko Spasojević, dipl.ing.građ. 5. Vladimir Filipović, dipl.ing.maš. 6.  Katarina Todorović, dipl.biolog
22. Podaci o obavještavanju o prijemu elaborata procjene uticaja, o načinu, mjestu i vremenu vršenja javnog uvida, dostavljanja primjedbi i održavanja javne rasprave Objavljeno obavještenje o mjestu  i vremenu  uvida u dokumentaciju i dostavljanju  primjedbi i mišljenja i održavanju javne rasprave u dnevnom  listu „Pobjeda“  i  na sajtu  Opštine www.pljevlja.me  26.11.2019.godine. -Obavješteni dana 25.11. 2019.godine, br. 353-UpI-43/2019-15, organi: – Sekretarijat  za uređenje prostora – Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode – Sekretarijat za inspekcijske poslove – DOO Vodovod – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija –  MZ Guke -Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja 
23. Podaci o primjedbama i mišljenjima i dostavljanju elaborata procjene uticaja Komisiji za procjenu uticaja -Rješenje o formiranju  Komisije br. 353-UpI-43/2019-19 od 16.12.2019.godine. -Izvještaj sa javne rasprave broj: 353-UpI – 43/2019-22 od 26.12.2019.godine.
24. Podaci o dostavljanju nosiocu projekta primjedbi, predloga i mišljenja na elaborat o procjeni uticaja od strane Komisije za procjenu uticaja  
25. Podaci o prijemu korigovanog teksta elaborata o procjeni uticaja  
26. Izveštaj Komisije za procjenu uticaja sa predlogom odluke Izvještaj Komisije sa predlogom  da se donese odluka o davanju saglasnosti br. 353-UpI-43/2019-23 od 26.12.2019.godine.
27. Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja Rješenje o davanju  saglasnosti 353-UpI-43/2019-24 od 27.12.2019.godine.
28. Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat  o procjeni uticaja Objavljeno obavještenje o davanju saglasnosti u dnevnom  listu „Pobjeda“ (28.12.2019.godine) i  na sajtu Opštine Pljevlja www.pljevlja.me 30.12.2019.godine. Obavješteni, dana 27.12.2019.godine,   br. 353-UpI -43/2019-27 – organi: – Sekretarijat  za uređenje prostora – Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode – Sekretarijat za inspekcijske poslove – DOO Vodovod – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Urbanističko-građevinska inspekcija –  MZ Guke -Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja 
29. Zahtjev(i) za preispitivanje odluke  
30. Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
31. Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje  
32.       Podaci o realizaciji mjera iz elaborata koju vrši nadležni organ a.   datum i vrijeme kontrole, b.   učesnici u vršenju kontrole, c.   način vršenja kontrole, d.  zapisnik/izvještaj o nalazu.  
33. Podaci o inspekcijskoj kontroli primjene mjera iz elaborata a.   datum i vrijeme kontrole, b.   imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole, c.   način vršenja inspekcijske kontrole, d.  zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli, e.   naložene mjere, f.   izrečene sankcije.  
34. Podaci o odgovornom licu i njegov potpis