1. Zahtjev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

Izmještanje dionice DV 35kV Gradac-Šula, u okviru projekta remedijacije flotacionog jalovišta Gradac, Pljevlja

2. Evidencioni broj zahtjeva

1

3. Broj dosijea

353-UpI -28 /2019 -1 od 01.08.2019.godine

4. Podaci o podnosiocu zahtjeva:

a. ime/naziv preduzeća,
b. adresa,
c. podaci o registraciji,
d. šifra djelatnosti,
e. JMBG,
f. kontakt osoba,
g. broj telefona i fax-a i e-mail adresa.

a. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine – Implementaciona jedinica projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“
b. IV Proleterska br.19, Podgorica
c.
d.
e.
f. Almina Bučan
g. tel: 068/424 671

5. Podaci o prilozima uz zahtjev nosioca projekta:

a. upitnik – Prilog 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja,
b. mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija,
c. druga dokumentacija.

a.Dostavljeno
b.

6. Odluka o potrebi procjene uticaja:

a. naziv nadležnog organa,
b. datum i broj.

a.Sekretarijat za uređenje prostora-Služba za zaštitu životne sredine b. Rješenje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu br. 353-UpI-28/2019-6 od 12.08.2019.godine.

7. Podaci o obavještavanju javnosti o:

a. dostavljanju odluke,
b. mjestu i vremenu dostupnosti informacija o projektu,
c. javnoj raspravi,
d. podacima i dokumentaciji o učešću javnosti.

a. Objavljeno obavještenje o Rješenju kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u dnevnom listu „Pobjeda“ i na sajtu opštine www. pljevlja.me 15 .08.2019.godine.

Obavješteni, dana 12 .08.2019.godine, br. 353-UpI-28/2019 – 9, organi:

– Sekretarijat za uređenje prostora
– Sekretarijat za komun.-stambene poslove, saobraćaj i vode
– Komunalna policija
– Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
– Urbanističko-građevinska inspekcija
– MZ Gradac
-Javna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja

b. Objavljeno obavještenje o mjestu i vremenu uvida u dokumentaciju i dostavljanju primjedbi i mišljenja na sajtu opštine www. pljevlja .me i u dnevnom listu „Pobjeda“ 02.08.2019.godine .

-Obavješteni, dana 01.08.2019.godine, br. 353-UpI-28/2019- 4- organi:

– Sekretarijat za uređenje prostora
– Sekretarijat za komun.-stambene poslove, saobraćaj i vode
– Komunalna policija
– Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
– Urbanističko-građevinska inspekcija
– MZ Gradac
-Javna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja

8. Zahtjev(i) za preispitivanje odluke

 

9. Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

10. Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

11. Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja

 

  • Podaci o prilozima uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: elaborat procjene uticaja):
  • upitnik – Prilog 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu,
  • mišljenja drugih nadležnih organa i organizacija,
  • druga dokumentacija.

 

13. Podaci o izvršenim konsultacijama i pribavljenim mišljenjima

 

14. Izvještaj Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja i ocjenu elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu: Komisija za procjenu uticaja)

 

15. Podaci o obavještavanju o odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

16. Podaci o pribavljenim mišljenjima na odluku o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

17. Konačna odluka o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

18. Podaci o obavještavanju o konačnoj odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

19. Zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja

 

20. Podaci o:

a. elaboratu procjene uticaja,
b. prilozima uz zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja

 

21. Podaci o pravnom licu i ekspertima koji su izradili elaborat o procjeni uticaja

 

22. Podaci o obavještavanju o prijemu elaborata procjene uticaja, o načinu, mjestu i vremenu vršenja javnog uvida, dostavljanja primjedbi i održavanja javne rasprave.

 

23. Podaci o primjedbama i mišljenjima i dostavljanju elaborata procjene uticaja Komisiji za procjenu uticaja

 

24. Podaci o dostavljanju nosiocu projekta primjedbi, predloga i mišljenja na elaborat o procjeni uticaja od strane Komisije za procjenu uticaja

 

25. Podaci o prijemu korigovanog teksta elaborata o procjeni uticaja

 

26. Izveštaj Komisije za procjenu uticaja sa predlogom odluke

 

27. Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja

 

28. Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja

 

29. Zahtjev(i) za preispitivanje odluke

 

30. Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

31. Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

32. Podaci o realizaciji mjera iz elaborata koju vrši nadležni organ
a.datum i vrijeme kontrole,
b.učesnici u vršenju kontrole,
c. način vršenja kontrole,
d. zapisnik/izvještaj o nalazu.

 

33. Podaci o inspekcijskoj kontroli primjene mjera iz elaborata

a. datum i vrijeme kontrole,
b. imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole,
c. način vršenja inspekcijske kontrole,
d. zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli,
e. naložene mjere,
f. izrečene sankcije.

 

34. Podaci o odgovornom licu i njegov potpis