Izabran izvođač radova na rekonstrukciji spomenika na Stražici

Posle objavljene tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki Opštine Pljevlja – za izvođenje preostalih radova na sanaciji spomenika palim borcima na Stražici – (elektroradovi), procijenjene vrijednosti sa uračunatim pdv-om 11.000 eura, za izvođača radova izabran je ujedno i jedini ponuđač i to firma Ving d.o.o. sa ponuđenom cijenom sa uračunatim pdv-om od 9.975.85 eura. Rok izvođenja radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Pored građevinskih radova i radova na elektroinstalacijama planirano je i postavljanje video nadzora.

                                                                     Kabinet Predsjednika Opštine Pljevlja