Izabrani klasteri lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD2 – Opština Pljevlja u Klasteru „Tara“ sa opštinama Kolašin i Mojkovac

Klaster „Tara“, koga čine opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac, odabran je za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), u skladu sa uslovima i kriterijumima objavljenim 24. maja 2021. godine u Javnom pozivu za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Svrha ReLOaD2 javnog poziva bila je odabir pet (5) partnerskih Klastera jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori kojima će biti obezbjeđena tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta sa ciljem jačanja saradnje sa nevladinim sektorom, kao i podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata NVO.

Druga faza programa je počela sa realizacijom 1. januara 2021. godine i u narednom četvorogodišnjem periodu cilj programa je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva i mladih u regionu Zapadnog Balkana. Realizacija programa bazira se na na razvoju i širenju transparentnog pristupa finansiranja nevladinih organizacija (NVO) iz budžeta JLS, radi ostvarivanja  zajedničkih potreba u lokalnoj zajednici.

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac prethodno su se Pismom namjere obavezale da zajednički učestvuju u programu ReLOaD2, kao klaster “Tara” radi postizanja zajedničnog cilja, koji se odnosi na partnersku saradnju sa nevladinim sektorom i mladima u jedinicama lokalne samouprave. Takođe su se obavezale da obezbijede učešće u sufinansiranju projekata nevladinih organizacija u iznosu od 20 % od ukupnih sredstava raspoloživih u okviru ReLOaD 2 programa, u iznosu od 34.000 eura, od čega će Opština Pljevlja učestvovati sa 16.000 eura, a Opštine Mojkovac i Kolašin sa po 9.000 eura. Sredstva raspoloživa u okviru ReLOaD 2 programa iznose 170.000 eura po Klasteru.

Opština Pljevlja je 2017. godine aplicirala kod UNDP-a za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) i u okviru ovog Poziva odobreno je ukupno 100.000,00 eura za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2018. i 2019. godini, uz učešće Opštine od 20.000,00 eura. Tokom 2018. godine iz sredstava „ReLOaD-a“, u Pljevljima je finansirano 5 projekata u iznosu od 44.794,00 eura, a tokom 2019. godine takođe 5 projekata u iznosu od 74.936,52 eura.

Za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu  (ReLOaD2) izabrani su sljedeći klasteri jedinica lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja
2. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane
3. Coastal mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat
4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine
5. Centralni region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija, a realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja