IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti  formirala  je Radnu grupu za izradu Nacrta Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2020-2021.  Radna grupa je izvršila izradu Nacrta plana.

U skladu sa članom 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) Sekretarijat za društvene djelatnosti  opštine Pljevlja organizovao je javnu raspravu u postupku donošenja Nacrta Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2020-2021.   Javni poziv za učešće u javnoj raspravi upućen je svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama, nevladinim organizacijama, sportskim organizacijama  i drugim zainteresovanim subjektima objavljivanjem na oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja, u jednom terminu RTV Pljevlja , počevši od 27.novembra 2019. godine.  

Javna rasprava, u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključena je 11.decembra 2019.  godine. Prema Programu Centralna javna rasprava održana je u prostorijama Službe menadžera opštine Pljevlja ( Sportski centar “Ada”) ,  dana 09.12.2019. godine u 12.00 časova. Javnoj raspravi su prisustvovali sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti  Emina Salihović,  članovi Radne grupe i zainteresovana javnost.  Interesovanje za Javnu raspravu su pokazali predstavnici Pljevaljskih novina i RTV Pljevlja.

Nakon predstavljanja Nacrta Akcionog plana od strane članice Radne grupe Mire Topović, prisutnima je data mogućnost da iznesu svoje primjedbe, komentare i sugestije. Učešće u komentarima su uzeli Žana Đačić, predstavnica Organizacije slijepih za Pljevlja i Žabljak, zatim članovi Radne grupe Marinko Vujanović i Milorad Aranitović, kao i novinarka Pljevaljskih novina Svetlana Zečević. Dodatnih sugestija i primjedbi na plan nije bilo.

Za potrebe centralne javne rasprave Sekretarijat za društvene djelatnosti je obezbijedio prisustvo gestovnog tumača, kako bi svim licima sa invaliditetom bilo omogućeno da se upoznaju sa akcionim planom i dostave svoje primjedbe, sugestije , komentare.

Pored poziva za učešće u centralnoj javnoj raspravi zainteresovani subjekti su mogli dostaviti predloge, primjedbe i sugestije e-mail adresu opstinapljevlja@t-com.me  ili u pisanoj formi na šalter Građanskog biroa do 11.12. 2019. godine, do 15.00 časova.  U ostavljenom roku nije stigao nijedan predlog.   

Rasprava je završena u 14.00 .