Izvještaj sa javne rasprave u postupku usvajanja Studije parkiranja na teritoriji opštine Pljevlja i Studija tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl. 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG“-opštinski propisi, br. 25/05)u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i „Adomne“ D.O.O. Novi Sad održao je dana 15.09.2022. godine javnu raspravu u postupku usvajanja Studije parkiranja na teritoriji opštine Pljevlja i Studija tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima

Navedene Studije su bile dostupne svim zainteresovanim subjektima za preuzimanje na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me na koje su građani i svi drugi zainteresovani mogli priložiti primjedbe, predloge ,sugestije i mišljenja u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa Opštine Pljevlja ili na e mail adresu: opstinapv@t-com.me (sa naznakom za Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja), do isteka roka za javnu raspravu.

Po Programu održavanja Javne rasprave o Studiji parkiranja na teritoriji opštine Pljevlja  i  Studiji tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima dana 15.09.2022 godine u skupštinskoj sali opštine Pljevlja održana je javna rasprava o navedenim studijama gdje su pored predstavnika Sekretarijata za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode kao i profesora sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novom Sada (prof.dr.Nenad Ruškić, dipl.inž.saobr. i prof.dr.Valentina Mirović, dipl.inž.saobr.), predstavnika MUP-a CG odsjeka za saobraćaj, predstavnika medija, učestvovala i grupa građana koji su uzeli učešća u javnoj raspravi.

Nakon obraćanja predstavnika sekretarijata, profesor Nenad Ruškić je detaljno prezentovao navedene Studije gdje je uz video prezentaciju pojašnjavao sve detalje i razloge donošenja određenih rešenja u okviru Studija.

Posle završene prezentacije od strane prisutnih izloženi su pojedini problemi vezani za pojedina parkirališta i delove mreže na teritoriji opštine Pljevlja, a koja su već u funkciji sa pojedinim predlozima za prevazilaženje tih problema. O navedenim problemima tj. nedostacima za normalno funkcionisanje se prodiskutovalo kako sa predstavnicima sekretarijata, obrađivača tako i pripadnicima MUP-a CG. Nakon završene javne rasprave konstatovano je da suštinskih primedbi na izrađene Studije nije bilo.       

mr. Zoran Čolović dipl. ing. maš
Sekretar