J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2022.godinu

Na osnovu člana 7 Odluke o finansiranju sporta („Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 08/19 i 20/20) i člana 2,3,4,5 i 19 Pravilnika o uslovima, načinu, postupku, kriterijumima za dodjelu sredstava i kontroli nad realizacijom programa sportskih organizacija br.UPI-07-614/20-398/1 od 25.06.2020.godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:  

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2022.godinu

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija. Sredstva su planirana Budžetom Opštine Pljevlja za 2022.godinu, iz stavke Služba za društvene djelatnosti (091), pozicija 0810, program kvalitetnog sporta (43134) u iznosu od 342.000,00€ i program sportsko rekreativnih društava (431307) u iznosu od 1.600,00€.

Sredstvima iz Budžeta može se sufinansirati program rada sportske organizacije, najviše do 80 % iznosa sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Sportska organizacija na Konkurs prijavljuje program za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije  koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja, nakon godinu dana od dana osnivanja
 • Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog sportskog saveza
 • Da su uskladili rad, organizaciju i opšta akta organizacije sa Zakonom o sportu Crne Gore                            („Sl.list CG”, br.44/18)

Vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • društveni značaj sportske discipline
 • masovnost
 • rang takmičenja, broj  prijavljenih takmičarskih liga,broj prijavljenih ekipa u mlađim selekcijama u rangu takmičenja, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati
 • ravnopravno učešće muškaraca i žena
 • organizacija državnih i međunarodnih takmičenja
 • olimpijski status sporta
 • broj reprezentativaca u sezoni
 • kriterijum postojanja kluba
 • bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju
 • stručni kadar
 • aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom u sportskom klubu
 • značaj programa, metodologija, budžet i racionalnost troškova

Vrednovanje programa rada sportsko-rekreativnih društava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • masovnost
 • tradicija i prepoznatljivost
 • učešće u manifestacijama
 • ostvareni rezultati u prethodnoj godini
 • značaj programa za lokalnu zajednicu

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje Sekretarijat za društvene djelatnosti, koji se može preuzeti na Građanskom birou opštine Pljevlja, u kancelariji br. 2 Sekretarijata i/ili sa web sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Uz obrazac obavezno se prilaže:

 • Program rada za 2022.godinu, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa i detaljnim planom trošenja sredstava
 • Rješenje o usklađenosti rada, organizacije i opštih akata sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18)
 • Potvrda matičnog saveza da učestvuje u redovnom sistemu takmičenja
 • Potvrda da je sportska organizacija, odnosno klub član nadležnog nacionalnog sportskog Saveza upisanog u Centralni registar sportskih organizacija kod Uprave za mlade i sport Crne Gore
 • Ovjerna izjava ovlašćenog lica sportske organizacije o istinitosti podataka-ovjerena kod suda, notara ili u opštini
 • Dokaze/potvrde matičnog saveza koje su sastavni dio prijavnog formulara
 • Potvrda od Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti(ne starija od 30 dana)
 • Potvrda od poslovne banke da sportskoj organizaciji nije blokiran račun                                       (ne starija od 30 dana)
 • Završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se raspisuje konkurs (bilans stanja i bilans uspjeha) i uvjerenje o završnom računu za prethodnu godinu iz Uprave prihoda i carina Crne Gore PJ Pljevlja.
 • Odluku Skupštine sportske organizacije o usvajanju završnog računa za godinu koja prethodi godini u kojoj se raspisuje konkurs

Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva Konkursom za 2021.godinu dužne su dostaviti nedostajuće finansijske izvještaje (račune, izvode iz banke i sl.). Ukoliko ne dostave izvještaje, iste neće imati pravo učešća na Konkursu za 2022.godinu.

Prijava na Konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2022.godinu“.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nekompletne i neblagovremene prijave na Javni Konkurs se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova u kancelariji br.2 Sekretarijata za društvene djelatnosti (zgrada SDK-a), na telefon 069-328-408 ili putem e-maila                                     borjan.dzogaz@pljevlja.co.me  

Izjavu o istinitosti podataka možete pogledati OVDJE.

Pijavni obrazac za ekipne sportove možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac za pojedinačne sportove možete preuzeti OVDJE.

Pijavni obrazac za sportsko rekreativna društva možete preuzeti OVDJE.