JAVNI KONKURS za  dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma  i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva

Na osnovu člana 10. stav 1. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 43/20), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva (u daljem tekstu Komisija), raspisuje

JAVNI KONKURS

za  dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma

 i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva

I

Sredstva Budžeta Opštine Pljevlja (u daljem tekstu Opština), dodjeljuju se u cilju podrške i podsticaja razvoja preduzetništva i turizma i podrške i podsticaja razvoja ženskog preduzetništva.

Ukupna sredstva opredijeljena Budžetom Opštine za 2024. godinu za ovu namjenu, iznose 45.000,00 eura, od čega 30.000,00 eura za podršku i podsticaj razvoja preduzetništva i turizma i 15.000,00 eura za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva.

Sredstva se bespovratno raspodjeljuju privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove definisane ovim Javnim konkursom.

Sredstva za podršku i podsticaj razvoja preduzetništva i turizma dodjeljuju se registrovanim preduzetnicima/preduzetnicama i privrednim društvima (ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću) – mala i mikro preduzeća iz privatnog sektora sa do 50 zaposlenih,  sa prebivalištem odnosno sjedištem privrednog subjekta na teritoriji Opštine i sa izmirenim porezima i doprinosima za prethodnu godinu.

Sredstva za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva dodijeljuju se registrovanim preduzetnicama i privrednim društvima (ortačko društvo, komanditno društvo, akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću) – mala i mikro preduzeća iz privatnog sektora sa do 50 zaposlenih, sa prebivalištem odnosno sjedištem privrednog subjekta na teritoriji Opštine, sa izmirenim porezima i doprinosima za prethodnu godinu, a u kojima su žene nosioci biznisa – osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor mora biti žena.

II

Prioritetne oblasti za 2024. godinu, u kojima će se pružati finansijska podrška su:

 • Preduzetništvo i turizam na seoskom području i
 • Zanatske djelatnosti.

III

1. Biznis planovi koji se neće podržati su:

 • aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.
 • biznis planovi kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
 • biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;
 • aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);
 • nemoralne i nelegalne aktivnosti.

2. Pravo učešća na Konkursu nemaju privredni subjekti koji:

 • su registrovani na lice zaposleno u Opštini;
 • su registrovani na člana uže porodice lica zaposlenog u Opštini (bračni drug, djeca, braća, sestre, roditelji zaposlenog i roditelji bračnog druga zaposlenog);
 • su registrovani na drugo lice koje sa zaposlenim u Opštini živi u zajedničkom domaćinstvu;

3. Prihvatljivi troškovi su:

 • materijalna imovina (osnovna sredstva) – poslovni prostor (adaptacija i rekonstrukcija), oprema i uređaji, sitan inventar;
 • nematerijalna imovina – razvoj proizvoda/usluge (unapređenje kvaliteta, inovativnost);
 • obrtna sredstva – cjelokupan iznos finansijske podrške se ne može upotrebiti za obrtna sredstva već samo dio od maksimum 30% ukupne vrijednosti odobrenih sredstava;
 • PDV je prihvatljiv trošak za:

1) subvencije do 10.000,00 €

2) privredne subjekte koji nisu obveznici PDV-a, bez obzira na visinu subvencija.

4. Neprihvatljivi troškovi su:

kupovina nepokretnosti, zakup poslovnog prostora, zarade zaposlenih, kazne i parnični troškovi, carine i uvozni troškovi, dugovi i pokriće gubitaka, kamate, režijski troškovi (električna energija, voda, PTT i komunalne usluge), kupovina telefonskih i mobilnih uređaja, najam/leasing vozila i opreme, studije, istraživanja, edukacije, dnevnice osoblja i službena putovanja, razne takse i naknade.

IV

Prilikom prijavljivanja na Konkurs kandidati dostavljaju slijedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Prijava na Konkurs (Obrazac 1)
 2. Biznis plan (Obrazac 2) – 1 štampana i 1 elektronska verzija biznis plana (CD ili USB)
 3. Ovjerena kopija lične karte (vlasnik ili ovlašćeno lice)
 4. Potvrda o neosuđivanosti za krivična dijela protiv privrede i krivična dijela protiv imovine
 5. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana
 6. Rješenje o registraciji za PDV ako je privredni subjekat obveznik PDV-a ili izjava da nije obveznik
 7. Dokumentacija za podršku i podsticaj ženskog preduzetništva mora da sadrži potvrdu da su žene nosioci biznisa – osnivač ili jedan od odnivača i izvršni direktor mora biti žena.
 8. Važeći obrazac ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa
 9. Potvrda Poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima za prethodnu godinu, ne starija od 30 dana
 10. Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih
 11. Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list),
 12. Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu (ne važi za privredne subjekte koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje i preduzeća koja posluju kraće od 12 mjeseci)
 13. Profakture, predračuni, predugovori i ostala dokumenta kojima se opravdava realizacija biznis plana
 14. Privredni subjekti koji su u prethodnim godinama koristili ovaj vid subvencija Opštine, prilažu i izvještaj o realizaciji prethodnog biznis plana, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj.

Zavisno od prirode djelatnosti i aktivnosti predviđenih biznis planom, Komisija može naknadno zatražiti dodatnu dokumentaciju kojom se opravdava realizacija biznis plana. Podnosilac prijave je dužan da na poziv Komisije dostavi dopunu dokumentacije.

V

 • Jedan privredni subjekat može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a finansijska podrška može biti odobrena samo za jedan biznis plan.
 • Sa istim biznis planom privredni subjekat ne može konkurisati za subvencije iz obje budžetske mjere.
 • Privredni subjekat ne može konkurisati sa biznis planom sa kojim je već konkurisao za subvencije iz drugih fondova, odnosno, sa biznis planom za koji su mu već odobrene subvencije iz drugih fondova.
 • Sopstveno učešće u finansiranju aktivnosti predviđenih biznis planom nije obavezno.
 • Privredni subjekat može aplicirati za ukupan iznos ili za dio sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti iz biznis plana.
 • Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom biznis planu ne može biti veći od 50% od ukupnog iznosa budžetskih sredstava predviđenih za tu namjenu.
 • Biznis planovi ocijenjeni sa manje od 50 od ukupno 100 bodova, ne uzimaju se u razmatranje za dodjelu subvencija.

VI

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web-sajtu opštine Pljevlja i u Pljevaljskim novinama.

Prijava i prateća dokumentacija se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti pisarnici Opštine sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva i turizma” ili “Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva”, sa naznakom “Ne otvarati”.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnesene sa zakašnjenjem i prijave u kojima se nedostaci ne otklone na poziv Komisije i u roku koji naznači Komisija.

Odluku o raspodjeli subvencija Komisija će donijeti u skladu sa propisanim rokovima, odnosno, najkasnije 3 mjeseca od dana zaključenja Konkursa za manji broj dospjelih prijava (≤30) i najkasnije 5 mjeseci od dana zaključenja Konkursa za veći broj dospjelih prijava (>30).

Odluku o raspodjeli sredstava Komisija će objaviti na web-sajtu Opštine.

Obrazci i ostala dokumentacija mogu se preuzeti na web-sajtu opštine Pljevlja.

Dodatne informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana od 900  do 1400 časova. Kontakt osoba: Sekretar Komisije Rajko Palibrk, e-mail rajko.palibrk@pljevlja.co.me)

Obrazac 1 – Za subvencije opštine Pljevlja namijenjene za preduzetništvo – Konkurs 2024. godine

Obrazac 2 – Biznis plan

                                                                                                                         PREDSJEDNIK KOMISIJE,

                                                                                                                               Mr Danko Šarančić