JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG ČLANA/ICE, PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2023. GODINI U OKVIRU RELOAD 2 PROJEKTA

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2023. godini u okviru ReLOaD 2 projekta (u daljem tekstu: Komisija) čini 6 članova/ica, i to:    tri člana/ice – predstavnika/ce opština Klastera, dva člana/ice – predstavnika/ce UNDP i jedan član/ica – predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u sljedećim oblastima: zaštita životne sredine, uključenosti ranjivih grupa, zapošljavanje i preduzetništvo i kultura.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, umjesto tog člana/ice Komisije određuje se lokalni službenik/ca jedne od gore navedenih lokalnih samouprava.

Nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu u Komisiju ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su definisane kao prioritetne;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa gore navedenim oblastima sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za 2022. godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici”e.

Predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblastima koje su propisane ovim javnim pozivom;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja jednoj od opština- članica Klastera predlog predstavnika/ce u Komisiju potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom.

Predlog se podnosi na obrascu koji sadrži: naziv opštine kojoj se dostavlja; naziv „OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U KOMISIJU“; ime i prezime predstavnika/ce nevladine organizacije; naziv nevladine organizacije koja predlaže predstavnika; podatke o dokumentaciji koja se dostavlja uz predlog, kao i mjesto za potpis lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije (Obrazac 2).

Uz predlog nevladina organizacija dostavlja:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa utvrđenim strateškim oblastima, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za 2022. godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblastima koje su utvrđene kao strateške (stručni rad, sertifikat, CV ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiju.

Opštine Pljevlja, Mojkovac i Kolašin će, u roku od sedam dana od isteka roka za predlaganje, na svojim internet stranicama objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile sve tražene uslove.

Uz listu će opštine objaviti spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume.

Komisija za izbor članova Komisije izabraće za člana predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

Nevladina organizacija koja predlaže predstavnik/cu nevladinih organizacija u Komisiji, kao i sve nevladine organizacije koje su podržale taj prijedlog, neće biti finansirane iz ReLOaD sredstava.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se jednoj od tri opština Klastera: Pljevlja, Mojkovac ili Kolašin putem pošte ili lično na adrese:

Opština Pljevlja                                           Opština Mojkovac                                                  Opština Kolašin

Kralja Petra I br. 48                                    Trg  Ljubomira Bakoča br. 4                               Buda Tomovića br.1

84 210  Pljevlja                                            84 205 Mojkovac                                                   81 210 Kolašin

Rok za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Komisiju je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

OBRAZAC

ZA PREDLAGANJE JEDNOG ČLANA/ICE, PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2023. GODINI U OKVIRU RELOAD 2 PROJEKTA možete pogledati OVDJE.