JAVNI POZIV za dodjelu podrške “Podrška osiguranju poljoprivredne proizvodnje” za 2024.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške – “Podrška osiguranju poljoprivredne proizvodnje”.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE I PREDMET PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 , 51/17 i 59/21)

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška za upravljanje rizicima u poljoprivredi sastoji se iz:

  • Finansiranje dijela troškova osiguranja od šteta  na poljoprivrednim usjevima
  • Finansiranja dijela troškova osiguranja od šteta na stočnom fondu

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI I VISINA PODRŠKE

  • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
  • Registrovana poljoprivredna gazdinstva za osiguranje od šteta na usjevima i stočnom fondu, moraju biti u sistemu osiguranika kod osiguravajućih društava koja su sklopila sporazum o sufinansiranju osiguranja poljoprivredne proizvodnje sa MPŠV
  • Podnosilac pravo na podršku ostvaruje za kalendarsku godinu u kojoj je polisa zaključena
  • Kod osiguranja životinja, neophodno je da se vrše redovni veterinarski pregledi i da su ispunjene sve propisane mjere za držanje i upotrebu životinja.
  • Kod osiguranja usjeva i plodova, neophodno je da su ispunjene sve agrotehničke mjere i dobra poljoprivredna praksa

Podrška za osiguranje od šteta na poljoprivrednim usjevima i stočnom fondu  iznosi  25% polise osiguranja.

PROCEDURA REALIZACIJE

Opština Pljevlja će zaključiti ugovor o poslovnoj saradnji sa osiguravajućim društvima za period od godinu dana, o sufinansiranju premija osiguranja poljoprivredne proizvodnje registrovanih proizvođača u MPŠV.

Poljoprivredno  gazdinstvo će zaključiti ugovor sa osiguravajućim društvom u skladu sa njihovim važećim propisima  za osiguranje stočnog fonda, usjeva, plodova i dr. Po zaključenju ugovora sa poljoprivrednim gazdinstvom , osiguravajuće društvo šalje Službi za poljoprivredu zahtjev i polisu osiguranja za svako pojedinačno gazdinstvo.

Na osnovu dostavljene dokumentacije sa pratećom fakturom Služba za poljoprivredu preuzima obaveze sufinansiranja dijela premije u iznosu od 25% u skladu sa Agrobudžetom za 2024.godinu.

Trajanje Javnog poziva je od 06.03.2024.god. do 01.12.2024.godine.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se preuzeti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: natasa.vukovic@pljevlja.co.me